TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE MELCLOUD 1 Definiții 1.1 În prezentul Contract, următorii termeni, scriși cu inițială majusculă, vor avea semnificațiile de mai jos: (a) Dispozitiv de acces: dispozitivul folosit de Utilizator pentru a accede la Serviciile (printre care PC, smartphone și tabletă) care satisfac condițiile minime redate în Manualul utilizatorului; (b) Contract: termenii și condițiile redate sau incluse prin referință în prezentul document; (c) Aplicaţia: aplicaţia software dezvoltată de compania noastră permite utilizarea serviciilor pe un dispozitiv de acces pentru descărcarea din anumite magazine de aplicaţii software sau accesibile prin aplicaţia de pe site aflată la adresa https://app.melcloud.com (d) Consumator: indică o persoană fizică acționând în scopuri în întregime sau în cea mai mare parte diferite de propriile afaceri, activitatea profesională sau profesie; (e) Eveniment în afara controlului Societăţii: termen definit în clauza 8.2; (f) Utilizator oaspete: indică un subiect autorizat de un Utilizator principal să beneficieze de Servicii, așa cum este indicat în clauza 4; (g) Utilizator principal: indică subiectul care efectuează primul Înregistrarea și are posibilitatea de a autoriza utilizarea Serviciilor pentru Utilizatorii oaspeți, sau orice altă persoană fizică căreia îi transferă drepturile și responsabilitățile prevăzute de prezentul Contract. (h) Produs: indică produsul pentru încălzire sau răcire (incluzând eventualele componente pentru conexiunea wi-fi și software sau firmware integrate în acest produs sau în aceste componente) fabricat de Societate sau de afiliatele sale și indicat ca fiind compatibil cu Serviciile în Manualul utilizatorului; (i) Înregistrare: înregistrare unui cont cu Societatea, având ca scop utilizarea Serviciilor; (j) Servicii: serviciile pe care Societatea le prestează Utilizatorului, așa cum este indicat în Manualul utilizatorului și corespunzând Înregistrării efectuate. Unele părți ale Serviciilor sunt disponibile numai atunci când Utilizatorul va achiziționa anumite funcționalități de la revânzător sau de la instalatorul Produsului și/sau pot fi subiect de condiții suplimentare specificate în Prospectul termenilor privitori la Servicii specifice. (k) Teritorii suportate: indică țările enumerate de fiecare dată în Manualul utilizatorului. (l) Sistem: Site-ul web sau Aplicația (incluzând eventualele actualizări ale ambelor) utilizat de Societate pentru a furniza Serviciile; (m) Actualizări: are semnificația indicată în clauza 5.3; (n) Manual utilizator: indică manualul utilizatorului (așa cum este modificat de fiecare dată) disponibil pe Site-ul web; (o) Noi/a noastră/nouă: se referă la Mitsubishi Electric Europe B.V., o companie cu responsabilitate limitată înregistrată în Olanda, cu sediul social la adresa Capronilaan 46 1119NS Schiphol-Rijk, Olanda, care funcţionează prin filiala sa din Anglia (număr de înregistrare FC019156, BR003391), cu sediul social la adresa Travellers Lane, Hatfield, Herts, AL10 8XB, Regatul Unit al Marii Britanii pentru furnizarea serviciilor;. (p) Site web: indică URL-ul, www.MELCloud.com (q) Utilizator: indică Utilizatorul principal sau un Utilizator oaspete (în funcție de caz) care beneficiază de Servicii în baza prezentului Contract. 2 Contractul între Societate și Utilizator 2.1 Prezentul Contract reglementează Înregistrarea și prestarea Serviciilor pentru Utilizator. Utilizatorul este invitat să citească cu atenție prezenții termeni, inclusiv termenii și condițiile descrise în documentele menționate mai jos și incluse prin referință în prezentul contract: (a) Manualul utilizatorului; (b) condițiile privitoare la utilizarea datelor personale ale Utilizatorului de către Societate (conform clauzei 10); și (c) condițiile de autentificare acceptate de Utilizator în cadrul procesului de Înregistrare. 2.2 Înainte de a putea efectua Înregistrarea și a utiliza Serviciile, Utilizatorul trebuie să confirme că a citit, înțeles și acceptat termenii Contractului. În momentul Înregistrării, prezentul Contract va deveni obligatoriu pentru Utilizator. 2.3 Societatea își rezervă dreptul de a actualiza periodic prezentul Contract, pentru a reflecta schimbările la nivel de prestație a Serviciilor și/sau a riscurilor conexe prestației acestor Servicii, comunicând respectivele actualizări Utilizatorului cu un preaviz de minimum treizeci (30) de zile. Societatea va notifica Utilizatorul publicând Contractul actualizat pe Site-ul web sau comunicând Utilizatorului termenii modificați ai Contractului prin e-mail la adresa înregistrată în secțiunea Sistemului dedicată Datelor Utilizatorului sau cu alte mijloace adecvate. În caz de revizuire a Contractului, atunci când nu va accepta termenii actualizați, Utilizatorul va avea posibilitatea de a întrerupe utilizarea Serviciilor în conformitate cu clauza 9.2; în cazul în care, după trecerea termenului de treizeci (30) de zile, Utilizatorul nu va fi acceptat termenii actualizați ai Contractului, acesta nu va putea continua să utilizeze Serviciile. 2.4 Prezentul Contract nu acoperă utilizarea Produsului de către Utilizator, iar Societatea își declină orice răspundere conform Contractului în legătură cu utilizarea Produsului sau cu prezența unor defecte ale acestuia. Eventualele răspunderi conexe achiziționării și utilizării Produsului de către Utilizator sunt reglementate de termenii contractului stipulat cu persoana sau cu entitatea care a vândut și/sau instalat Produsul. Societatea își declină orice răspundere pentru întreținerea sau asistența pentru Produs efectuate de persoana sau de entitatea ca l-a vândut și/sau instalat; sunt incluse, fără vreo limitare, setările operative inițiale ale Produsului sau eventualele modificări aduse setărilor de către respectivele persoane sau entități. 2.5 Cu derogare de la orice altă descriere a serviciilor redată în alte documente sau publicații referitoare la Produse, descrierea serviciilor conținută în Manualul utilizatorului descrie în mod complet domeniul de acoperire a acestora și o înlocuiește pe oricare alta. 3 Prestația și beneficierea de Servicii 3.1 Societatea va furniza servicii Utilizatorului începând cu data Înregistrării. Utilizarea Serviciilor nu prevede nicio plată în afara celor indicate în clauza 5.2, iar Utilizatorul are posibilitatea de a rezilia prezentul Contract (și Societatea va înceta să presteze Serviciile) în orice moment, în conformitate cu clauza 9.2. 3.2 Pe toată durata Contractului, Societatea va face orice efort rezonabil pentru ca Utilizatorul să poată dispune de Servicii conform celor indicate în Manualul utilizatorului și în restul prezentului Contract și va face întotdeauna în așa fel încât să presteze Serviciile cu atenție și competență rezonabile. Cu toate acestea, sunt posibile întârzieri cauzate de Evenimente din afara controlului Societăţii. În ce privește răspunderea Societății la apariția unor Evenimente din afara controlului Societății, se face trimitere la clauza 8. 3.3 De asemenea, Societatea va putea să fie nevoită să suspende Serviciile atunci când va trebui să se confrunte cu probleme tehnice sau de siguranță, iar în legătură cu acestea din urmă se angajează să facă toate eforturile rezonabile pentru a restabili Serviciile imediat ce va fi posibil. Societatea va lua măsuri pentru a furniza o notificare preventivă Utilizatorului despre această eventualitate prin publicarea unui anunț pe Site-ul web și/sau prin e-mail, cu excepția cazurilor de urgență (în acest caz, Societatea va proceda la trimiterea unei comunicări Utilizatorului, imediat ce acest lucru va fi posibil). Cu condiția de a fi respectat precedentele dispoziții în materie de notificări, Societatea nu va răspunde față de Utilizator pentru indisponibilitatea Serviciilor în timpul perioadei de suspendare. 3.4 Serviciile sunt furnizate ca un instrument de monitorizare și control secundar. Utilizatorul ia act că Serviciile sunt furnizate în baza ”as in” (așa cum sunt) și că nu le este garantată disponibilitatea constantă sau suficientă de a executa toate instrucțiunile prevăzute și, în particular, că nu este posibil să se bazeze pe acestea pentru operațiunile de încălzire sau răcire în aplicații critice. Ca atare, Utilizatorul va putea conveni cu un subiect care să verifice în mod fizic conformitatea setării Produsului cu propriile cerințe, pentru a evita ca informațiile lipsă sau imprecise despre Produs, sau lipsa de instrucțiuni de aplicat, să poată cauza daune în sarcina lui. 3.5 Dacă nu este prevăzut în mod expres de către Societate cum să se revină în domeniul funcționalităților cu plată, Societatea nu va asigura disponibilitatea datelor istorice privitoare la setările Produsului, vizualizate de fiecare dată în cadrul Serviciilor și își rezervă dreptul de a modifica sau elimina aceste date în orice moment. 3.6 Utilizatorul ia act că beneficierea de Servicii depinde de instalațiile și serviciile puse la dispoziție de Utilizator sau de terți, asupra cărora Societatea nu are niciun control și de care nu este răspunzător, ca de exemplu funcționarea corectă a Dispozitivului de acces, a sistemelor de rețea și a conexiunii Internet a Utilizatorului. Serviciul ar putea să nu fie disponibil dacă aceste componente nu vor funcționa în mod adecvat. 3.7 Utilizatorul se angajează: (a) să utilizeze Sistemul și Serviciile exclusiv prin Aplicație sau Site-ul web; (b) să utilizeze Sistemul și Serviciile exclusiv în legătură cu Produsele situate în Teritoriile suportate; (c) să se asigure ca toate informațiile furnizate Societății în faza de Înregistrare și de utilizare a Serviciului să fie corecte și complete; (d) să utilizeze Sistemul și Serviciile numai în legătură cu Produsele aflate în proprietatea sa sau sub controlul său și în cadrul bunurilor aflate în proprietatea sa sau sub controlul său și să nu revândă Serviciile și nici să le pună la dispoziția terților, cu excepția cazului - atunci când este un Utilizator principal - așa cum este permis în mod expres în clauza 4 (Utilizatori oaspeți și instalatori); (e) să utilizeze Sistemul și Serviciile cu respectarea Contractului și a tuturor legilor aplicabile; (f) respecta clauza 7 în relație cu procesarea datelor cu caracter personal prin/în relație cu sistemul (g) să nu permită terților să utilizeze Sistemul sau Serviciile ori Dispozitivul de acces ale Utilizatorului folosind login-ul său personal, parola sa sau alte detalii ale contului. (h) să nu copieze, adapteze, modifice, dezasambleze, descompleteze sau să reinginerizeze Sistemul, nici să creeze opere derivate bazate pe acesta; (i) să nu introducă viruși, worm, bombe logice sau alt software în Sistem și să nu deterioreze în alt mod Sistemul sau Serviciile, sau orice al utilizator al Sistemelor sau al Serviciilor sau respectivele bunuri sau date; (j) să instaleze software antivirus și firewall actualizate, disponibile în comerț și să instaleze fără întârziere actualizările primite pe dispozitivele utilizate, pentru a beneficia de Servicii; (k) să utilizeze Serviciile numai cu tipul și cu numărul maxim de Produse, Dispozitive de acces și alt software, hardware și conexiuni de rețea care corespund condițiilor minime prevăzute de Manualul utilizatorului, exceptând autorizația explicită, scrisă, din partea Societății. (l) dacă utilizează Serviciul prin Aplicație, să instaleze Actualizările Aplicației de fiecare dată când este necesar (lipsa instalării Actualizării poate conduce la indisponibilitatea sau nefuncționarea Serviciului, conform descrierii actualizate în Manualul utilizatorului); (m) să respecte condițiile eventualelor app store ale terților (ca de exemplu, Apple App Store, Google Play sau Windows Store) când se utilizează servicii ale acestor app store pentru a efectua descărcarea Aplicației. Societatea își declină orice răspundere pentru disponibilitatea app store sau a serviciilor oferite de aceste; și (n) să-și asume răspunderea plății tuturor costurilor suportate pentru propriul provider de servicii Internet sau propriul operator de telefonie mobilă în legătură cu utilizarea Sistemului și a Serviciilor, luând act de faptul că Societatea nu are nicio răspundere în acest sens. 4 Utilizatori oaspeți și instalatori 4.1 Utilizatorul principal va răspunde pentru orice utilizare a Serviciilor de către Utilizatori oaspeți și instalatori. 4.2 Utilizatorul principal nu poate autoriza în același timp un număr de Utilizatori oaspeți mai mare decât numărul indicat în Manualul utilizatorului în legătură cu un Produs, cu excepția unei autorizări explicite, scrise, din partea Societății. 4.3 Utilizatori oaspeți și instalatori trebuie să se angajeze să respecte termenii prezentului Contract, ca parte a procesului de Înregistrare. 5 Asistență și modalitățile de contact între Societate și Utilizator 5.1 Atunci când se va manifesta o problemă legată de Servicii, Utilizatorul este invitat să contacteze Societatea pentru a o inform și a-i da în mod rezonabil posibilitatea, oferindu-i propria colaborare, de a o rezolva în conformitate cu clauza 5.4 sau contactând telefonic numărul dedicat reclamațiilor și asistenței clienți pentru Teritoriul suportat în care se găsesc Produsul sau Produsele, așa cum este specificat pe Site-ul web. 5.2 Societatea nu va presta asistență la numerele de telefon cu tarif majorat. Asistența telefonică va fi prestată numai cu tarif normal aplicabil. 5.3 Societatea poate dezvolta patch, bug fix, actualizări și alte modificări la Sisteme și Servicii (Actualizări). Utilizatorul ia act că Societatea are posibilitatea de a actualiza Sistemul și Serviciile, fără a cere ulterioare acorduri sau intervenții din partea Utilizatorului. Atunci când Utilizatorul nu va accepta Actualizările, singurul remediu la dispoziția sa va fi rezilierea prezentului Contract și încetarea completă a utilizării Serviciilor. 5.4 Vă putem contacta în următoarele moduri: - Prin mesajele publicate pe site-ul web; - folosind adresa de email furnizată de dumneavoastră la înregistrare (sau modificată de dumneavoastră în secţiunea Informaţii utilizator a sistemului). Vă rugăm să consultaţi Clauza 10.10 pentru detalii referitoare la modul în care ne puteţi contacta dacă aveţi întrebări referitoare la datele dumneavoastră personale sau dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile în conformitate cu legile referitoare la protecţia datelor personale. Pentru alte notificări sau comunicări, ne puteţi contacta: - prin email: MELCloud@meuk.mee.com; sau - folosind adresa noastră de email aplicabilă teritoriului respectiv unde se află produsul (produsele), conform informaţiilor de pe site-ul web; sau - prin poştă la adresa MELCloud, Mitsubishi Electric Europe B.V. Travellers Lane, Hatfield, Herts, AL10 8XB, Regatul Unit al Marii Britanii; iar întrebările sau solicitările dumneavoastră vor fi direcţionate către persoana care răspunde de problema respectivă. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că puteţi retrage orice solicitare depusă pentru primirea comunicaţiilor de marketing în orice moment prin deselectarea acestei opţiuni din secţiunea Settings / Application Options (Setări / Opţiuni aplicaţie) din aplicaţia respectivă sau vă rugăm să ne contactaţi conform informaţiilor de mai sus. 5.5 Orice comunicări de acest tip (şi orice notificări referitoare la suspendarea şi rezilierea serviciilor) vor fi considerate ca intrate în vigoare la momentul trimiterii dacă respectiva parte poate demonstra că a trimis cu succes mesajul respectiv. De aceea este important să aveţi întotdeauna o adresă de email validă înregistrată în secţiunea Informaţii utilizator a sistemului. 6 Utilizarea Sistemului 6.1 Societatea acordă Utilizatorului o licență, netransferabilă și neexclusivă, pentru a utiliza Sistemul și datele conținute în acesta, cu unicul scop de a beneficia de Servicii și de a proceda la monitorizarea și la controlul Produsului instalat în bunurile aflate în proprietatea sau sub controlul Utilizatorului pe respectivul Dispozitiv de acces, în perioada cuprinsă între data Înregistrării și data rezilierii Contractului, la inițiativa Utilizatorului sau a Societății. 6.2 Unele componente ale Sistemului pot fi subiect de Licență MIT sau a altor licențe open source (Software Open Source). Aceste componente sunt puse la dispoziția Utilizatorului în conformitate cu respectivele licențe open source; dacă este cazul, informațiile vor fi incluse într-o secțiune despre copyright în fișierul de text al componentei specifice. Nimic din ceea ce conține prezentul Contract nu limitează dreptul Utilizatorului de a copia, modifica și distribui Software-ul Open Source, în conformitate cu termenii respectivei licențe open source. 6.3 Sistemul și datele conținute în acesta sunt proprietatea exclusivă a Societății sau a celor care acordă licența; codul este rezervat iar Utilizatorul nu va dispune de nicio licență, drept, titlu de proprietate sau interes în Sistemul și în datele conținute în acesta, nici în orice alt software sau hardware ori know-how utilizate de Societate pentru prestarea Serviciilor, cu excepția celor indicate în mod expres în Contract. 6.4 Dacă un subiect va trebui să declare că Sistemul îi încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau Societatea va considera că Sistemul ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală a oricărui subiect, Societatea va avea dreptul de a modifica Sistemul pentru a evita încălcarea sau de a suspenda imediat Serviciile ori de a rezilia Contractul, anunțând Utilizatorul, în scris, prin publicarea notificării pe Site-ul web sau comunicându-l prin e-mail la adresa înregistrată în contul Utilizatorului, sau prin orice al mijloc adecvat. 6.5 Utilizatorul se angajează să nu exporte sau reexporte Sistemul, direct sau indirect, în nicio țară, cu încălcarea controalelor în vigoare privind exporturile. 7 Utilizarea datelor cu caracter personal de către dumneavoastră Atunci unde Dumneavoastră procesați date cu caracter personal prin/în relație cu Sistemul (inclusiv acolo unde Dumneavoastră sunteți Utilizatorul Principal și procesați datele cu caracter personal care se referă la Utilizatori de tip Oaspete sau orice alte date identificabile prin procesul de înregistrare și/sau utilizarea Sistemului și a Serviciilor), Dumneavoastră veți procesa astfel de date cu caracter personal în acord cu legislația aplicabila de protecție a datelor, inclusiv prin oferirea de înștințari și obținerea de consimțamânturi și autorizări în acord cu această legislație. 8 Răspunderea Societății față de Utilizator 8.1 Fără să aducă atingere clauzelor de la 7.2. la 7.5, răspunderea Societății față de Utilizator pentru daune suferite provenind din sau conexe prezentului Contract (fie acestea directe sau indirecte, atribuibile unei încălcări a legii, contractuale sau extra contractuale, inclusiv neglijența) pentru toate Serviciile furnizate Utilizatorului: (a) atunci când se va plăti un preț pentru Produs (excluzând cheltuielile de instalare), este limitată la valoarea mai mică între £1.000 și o sumă egală cu prețul plătit pentru Produsul (excluzând cheltuielile de instalare) controlat prin Servicii și penalizat de nerespectarea condițiilor contractului Societății; sau (b) atunci când nu va fi plătit prețul pentru Produs (excluzând cheltuielile de instalare), este limitată la £1.000. 8.2 Fără să aducă atingere clauzelor de la 7.3 la 7.6, Societatea nu va avea nicio răspundere față de Utilizator sau în legătură cu prezentul Contract pentru daunele următoare, directe sau indirecte, atribuibile unei încălcări a legii, contractuale sau extra contractuale (incluzând neglijența) (și atunci când Utilizatorul va fi un Consumator, cele de mai jos se aplică numai tuturor daunelor legate de activitatea sa): pierderea sau coruperea datelor din Sistem sau în Dispozitivele de acces ale Utilizatorului ori în alt echipament sau depozit, pierderea de economii prevăzute, lipsa profitului, a veniturilor sau a activității, întreruperea de activități sau pierderea de oportunități comerciale, contract, înființare sau reputație ori pierderi. 8.3 Fără a aduce atingere clauzelor 7.2 și 7.4, Societatea nu va răspunde pentru eventualele pierderi necauzate de o încălcare a termenilor contractuali de către Societate sau neprevizibile (și anume când este evident că se vor produce sau în cazul în care, în momentul stipulării contractului, Societatea și Utilizatorul vor ști ambele că s-ar fi putut produce). Utilizatorul nu a comunicat Societății eventualele circumstanțe speciale referitoare la utilizarea de către acesta a Serviciilor iar Societatea nu este răspunzătoare față de el pentru eventualele daune neprevizibile. 8.4 Societatea nu exclude și nici nu limitează, în niciun fel, propria răspundere pentru: (a) deces sau vătămări corporale cauzate de neglijența societății sau de angajații săi, agenți sau subcontractanți; (b) fraudă sau declarații frauduloase; (c) dacă este aplicabilă: (i) încălcarea dispozițiilor secțiunilor 9, 10, 17(2), 17(3), 17(6) și 17(7) din Consumer Rights Act din 2015; și (ii) orice răspundere conform Consumer Protection Act din 1987; (d) în măsura în care nu s-ar putea exclude altfel sau limita această răspundere, conform legii. 8.5 În conformitate cu clauza 7.4, eventualele pretenții față de Societate vor trebui să fie adresate fără întârziere, imediat ce s-a identificat o încălcare a prezentelor Condiții. 8.6 În cazul în care Utilizatorul va fi un Consumator, iar Aplicația va cauza o daună Dispozitivului său de acces sau altui conținut digital pe Dispozitivul său de acces și această daună va fi atribuibilă lipsei exercitării de către Societate a unui grad rezonabil de competență și prudență, Societatea va repara dauna sau va plăti Utilizatorului o despăgubire adecvată (limitată la pragul maxim prevăzut în clauza 7.1.). În orice caz, Societatea nu va răspunde de eventualele daune pe care Utilizatorul ar fi putut să le evite efectuând o Actualizare sugerată și oferită cu titlu gratuit și nici pentru daunele cauzate de Utilizatorul însuși în cazul în care nu urmează în mod corect instrucțiunile din Manualul utilizatorului. 9 Evenimente din afara controlului Societăţii 9.1 Societatea nu va răspunde și nici nu va trebui să răspundă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor sale cauzate de Evenimente din afara controlului Societăţii. 9.2 Prin Eveniment din afara controlului Societății se înțelege orice act sau eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil de către Societate, incluzând, cu doar cu titlu de exemplu, greve, tulburări civile, revolte, invazii, terorism, război, incendii, explozii, furtuni, inundații, cutremure, epidemii și alte calamități naturale, sau defecte la rețelele de telecomunicații publice sau private ori la alte sisteme informatice. Va fi considerată Eveniment din afara controlului Societății și indisponibilitatea unui app store din care să se poată efectua descărcarea unei copii actualizate e Aplicației. 9.3 În cazul în care se va produce un Eveniment din afara controlului Societății, care să influențeze îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acesteia, Societatea se angajează să îl comunice Utilizatorului imediat ce este posibil, în limite rezonabile; obligațiile Societății vor fi suspendate, iar perioada de îndeplinire a acestora va fi prelungită pe toată durata Evenimentului din afara controlului Societății. Societatea se angajează să restabilească Serviciile imediat ce este rezonabil posibil la încetarea Evenimentului din afara controlului Societății, cu excepția cazului în care nu se va prelungi mai mult de 3 luni. În acest caz, Societatea va putea rezilia Contractul, dând Utilizatorului un preaviz scris de 30 de zile, fără ulterioare răspunderi față de acesta. 10 Dreptul de a rezilia Contractul și de a întrerupe furnizarea Serviciilor 10.1 Prezentul Contract este eficace din data Înregistrării și până în data rezilierii lui din inițiativa Utilizatorului sau a Societății. 10.2 Utilizatorul are dreptul de a rezilia Contractul și de a șterge, în orice moment, propriul cont, cu efect imediat, închizând acest cont cu Societatea. 10.3 Societatea are dreptul de a rezilia prezentul Contract: (a) în orice moment, dând un preaviz scris de treizeci (30) de zile prin e-mail la adresa înregistrată în contul Utilizatorului sau cu alte mijloace adecvate; (b) cu efect imediat, în caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către Utilizator; și/sau (c) în conformitate cu clauzele 6.4 sau 8.3. (d) Fără a aduce atingere clauzei 9.2, rezilierea Contractului nu va influența eventualele pretenții, drepturi sau răspunderi dobândite deja de Utilizator sau de Societate. 10.4 În cazul în care Utilizatorul a achiziționat Produsul și Societatea va trebui să înceteze Serviciul în termen de 6 luni de la data achiziționării conform clauzei 9.3(a), Utilizatorul va avea dreptul la o rambursare a prețului de achiziție a Produsului. În cazul în care Utilizatorul a achiziționat o interfață wi-fi Mitsubishi Electric adecvată instalării cu un Produs instalat anterior și Societatea va trebui să înceteze Serviciul în termen de 6 luni de la data achiziției, conform clauzei 9.3(a), Utilizatorul va avea dreptul la o rambursare a prețului plătit pentru achiziționarea instalării interfeței wi-fi. 11 Utilizarea datelor personale ale Utilizatorului Acces la Datele Utilizatorului oaspete de către Utilizatorul principal 11.1 Dacă Utilizatorul este un Utilizator oaspete, ținem să precizăm că Utilizatorul principal va putea vizualiza și accede la datele sale, incluzând datele personale introduse sau generate de Utilizatorul oaspete; aceste date vor fi furnizate în baza disponibilității lor Utilizatorului principal, împreună cu datele personale, ca răspuns la eventualele cereri de acces sau de portabilitate. Datele personale culese 11.2 În momentul în care Produsul este conectat la router-ul Utilizatorului, acesta din urmă va trimite Societății adresa MAC și seria Produsului Utilizatorului, în afara adresei IP a LAN și a WAN a Utilizatorului, excluzând orice altă informație. Dacă Utilizatorul nu a înregistrat Produsul la Societate, utilizând alte canale, Societatea nu va avea nicio posibilitate de a asocia aceste date Utilizatorului. 11.3 În momentul Înregistrării la Serviciu, Utilizatorul va furniza Societății propriile date de contact și informațiile despre Produs, indicând propriile preferințe de marketing; router-ul Utilizatorului va trimite Societății datele referitoare la setările Produsului (incluzând starea on/off, modalitatea operativă, temperatura internă sau externă, valoarea de referință a temperaturii, temperatura rezervorului, capacitatea, controlul aripioarelor, viteza ventilatorului, starea operativă, informații despre întreținere, date electrice și eventuala stare funcțională specifică) și instrucțiunile furnizate de Utilizator Societății prin Sistem. 11.4 Utilizatorul poate furniza datele personale Societății și în scris sau telefonând serviciului de asistență. Modalități de utilizare și de partajare a datelor; motive pentru utilizare; utilizarea în afara Regatului Unit/SEE 11.5 Societatea va utiliza datele personale furnizate de Utilizator așa cum este indicat în continuare (motive care le justifică utilizarea de către Societate sunt indicate între paranteze): (a) pentru a efectua activitățile de monitorizare, control și asistență și pentru a furniza serviciile post-vânzare incluse în Servicii (pentru a contacta Utilizatorul); (b) pentru a dezvolta și optimiza propriile servicii și produse (datele personale ale Utilizatorului vor fi făcute impersonale pentru acest scop, în afara cazului în care Societatea tratează o problemă privitoare la Produsul Utilizatorului) (care reprezintă un interes legitim al Societăţii (pentru a-și îmbunătăți activitatea); (c) pentru a furniza Utilizatorului detaliile privitoare la noile produse și servicii care l-ar putea interesa (în afara cazului în care Utilizatorul va fi specificat Societății că nu dorește să fie contactat în acest scop) (care reprezintă un interes legitim al Societății pentru a-și promova activitatea); (d) pentru a îndeplini obligațiile legale aplicabile Societății și a răspunde cererilor trimise de agențiile de aplicare a legii și de entitățile de reglementare (ceea ce poate determina divulgarea datelor personale ale utilizatorului acestor terțe părți, pentru a îndeplini aceste obligații legale ale Societății); (e) Societatea poate transfera datele personale către alte țări din afara Regatului Unit și a Spațiului Economic European care ar putea fi subiecți de regimuri de protecție a datelor personale nu la fel de riguroase ca acelea aplicate în Regatul Unit. Atunci când Societatea acționează în acest sens, o va face numai cu respectarea legilor aplicabile în materie de protecția datelor și va asigura că entitatea care primește aceste date personale va utiliza un mecanism de exportare adecvat (atunci când Utilizatorul o va solicita Societății, aceasta din urmă va furniza detaliile mecanismului de exportare specifică); și (f) Societatea poate partaja datele personale cu agenți, subcontractori și alte societăți ale Grupului Mitsubishi Electric pentru scopurile indicate mai sus, iar entitățile destinatare vor putea utiliza datele personale în aceleași scopuri. Termenele privind păstrarea datelor personale 11.6 În cazul în care Utilizatorul va întrerupe Serviciile, eliminându-și Înregistrarea: (a) societatea va înceta să culeagă datele personale menționate în clauzele 10.1 și 10.2, cu condiția ca Utilizatorul să deconecteze Produsul de la propriul router pentru a întrerupe fluxul de informații trimise Sistemului, conform clauzei 10.2; (b) societatea va înceta să păstreze și să utilizeze datele personale furnizate de Utilizator în baza clauzei 10.5 (cu excepția cazului în care Societatea va stabili, în mod rezonabil, că trebuie să păstreze acest date cu scopul de a răspunde în mod eficace eventualelor pretenții față de aceasta). 11.7 Odată eliminată Înregistrarea la Servicii, Societatea va elimina datele personale ale Utilizatorului, incluzând imaginile care ar fi putut furniza anterior pentru scopuri de recunoaștere a spațiilor, (atunci când este vorba de un Utilizator principal) documentația de acces a Utilizatorului oaspete și eventualele presetări și documentațiile privitoare la spațiu aplicate de Utilizator Produsului său, (atunci când va fi vorba de un Utilizator oaspete) eventuale accesuri ca Utilizator oaspete pe care Utilizatorul ar fi putut să le obțină la orice alt produs înregistrat în Sistem. 11.8 Societatea poate păstra în propriul Sistem datele legate de Produsul Utilizatorului sau utilizat de Utilizator, dar care nu conduc în mod personal la acesta din urmă 11.9 În cazul în care Societatea este de acord, în scris, cu transferul drepturilor sau a obligațiilor Utilizatorului în baza prezentului Contract unui alt subiect (conf. clauzei 11.1), acest transfer nu se aplică și datelor personale eliminate, așa cum a fost descris mai sus. Drepturi de reclamații ale Utilizatorului și modalități de contact ale Societății 11.10 Politica noastră de confidenţialitate este disponibilă la: http://emea.mitsubishielectric.com/en/utilities/privacy/index.page Vă rugăm să consultaţi secţiunea 5 a acestei politici “Drepturile dumneavoastră şi cum ne puteţi contacta”.Versiunile traduse ale politicii noastre de confidenţialitate vă stau la dispoziţie - vă rugăm să consultaţi CALENDARUL PENTRU VERSIUNILE LINGVISTICE de mai jos Dacă aveţi întrebări referitoare la modul în care utilizăm informaţiile dumneavoastră personale sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră în conformitate cu legile referitoare la protecţia datelor, inclusiv dreptul dumneavoastră de a obţine detalii referitoare la informaţiile personale pe care noi le procesăm în format electronic şi la rectificarea, ştergerea informaţiilor dumneavoastră personale vă rugăm să ne contactaţi completând formularul General Data Protection Enquiry (Solicitare protecţie generală date) la adresa: https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1101/inquiryform.php?fid=1101 Vă rugăm să indicaţi clar pe formularul respectiv că solicitarea dumneavoastră se referă la MELCloud. Întrebările sau solicitările dumneavoastră vor fi direcţionate către persoana care răspunde de problema respectivă. Versiunile traduse ale politicii noastre de confidenţialitate vă stau la dispoziţie - vă rugăm să consultaţi CALENDARUL PENTRU VERSIUNILE LINGVISTICE de mai jos. 11.11 Principala noastră entitate de reglementare în ce privește datele este autoritatea olandeză pentru protecția datelor (Autoriteit Persoonsgegevens), ale cărei date de contact sunt redate mai jos: E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl Adresa: Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60 P.O. Box 93374 2509 AJ Den Haag/The Hague Tel. +31 70 888 8500 Fax +31 70 888 8501 11.12 Utilizatorul poate trimite eventualele reclamații referitoare la prelucrarea datelor de către Societate autorității olandeze pentru protecția datelor olandeză (Autoriteit Persoonsgegevens). Ca alternativă, Utilizatorul poate contacta autoritatea locală pentru protecția datelor - o listă cu aceste autorități europene și respectivele date de contact se poate găsi aici: http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/National_Data_Protection_Authorities_-_Contact_details 12 Alte condiții importante 12.1 Societatea are dreptul de a ceda propriile drepturi și obligații prevăzute în prezentul Contract unei alte organizații sau entități, cu condiția ca, în cazul cedării obligațiilor, organizația cesionară să fie capabilă să le îndeplinească iar drepturile Utilizatorului prevăzute în prezentul Contract să nu fie prejudiciate în niciun fel (iar Utilizatorul este de acord în acest moment cu acea cesiune). Utilizatorul are dreptul de a ceda propriile drepturi și obligații prevăzute în prezentul Contract unui alt subiect numai cu prealabilul acord scris al Societății (care nu va putea fi negat fără un motiv rezonabil). 12.2 Prezentul Contract este stipulat între Utilizator și Societate. Niciun al subiect nu va avea dreptul de a face executivi termenii și sunt excluse toate drepturile terților, conform Contracts (Third Party Rights) Act din 1999. 12.3 Acceptarea de către Societate a neîndeplinirii obligațiilor Utilizatorului, sau neexercitarea ori amânarea exercitării de către Societate a oricărui drept sau remediu prevăzut de prezentul Contract față de Utilizator, nu va constitui o renunțare a Societății de a se prevala de propriile drepturi sau remedii față de Utilizator și nici nu va implica o exonerare a Utilizatorului de respectivele obligații. Eventualul acord al Societății cu privire la o neîndeplinire a obligațiilor va putea fi exprimat numai în formă scrisă. 12.4 În cazul în care un tribunal va considera nelegal, nul sau inaplicabil un termen sau o condiție a prezentului Contract, acest termen sau condiție va fi exclus din acesta fără a prejudicia legitimitatea, valabilitatea și deplina eficacitate a restului dispozițiilor. 12.5 Prezentul Contract poate fi modificat de către Utilizator sau de Societate numai cu acordul prealabil, scris, al ambelor părți, sau de către Societate în conformitate cu clauza 2.3. 12.6 Prezentul Contract, inclusiv documentele incluse în acesta prin trimitere, reprezintă manifestarea integrală a acordurilor dintre părți cu privire la prestarea și utilizarea Serviciilor și Sistemului și înlocuiește orice acord anterior, convenție și înțelegere între părțile respective, cu acest obiect. 12.7 Societatea și utilizatorul iau act că, în stipularea prezentului Contract, nu s-au bazat pe nicio declarație, asigurare sau garanție (efectuată prin neglijență sau în mod inconștient) cu niciun subiect (inclusiv parte contractuală) diferită de cele prevăzute în mod expres în prezentul Contract. 12.8 Prezentul Contract va fi reglementat și interpretat în conformitate cu legea engleză. Ambele părți recunosc jurisdicția exclusivă a Tribunalelor engleze, RĂMÂNÂND VALABIL CĂ: (a) Societatea va putea iniția o acțiunea de neîndeplinire sau o încălcare a clauzei de confidențialitate, în orice jurisdicție în care s-ar manifesta necesitatea acesteia; (b) Atunci când Utilizatorul va fi un Consumator având sediul în Spațiul Economic European: PREZENTUL CONTRACT NU ADUCE ATINGERE NICIUNUI DREPT AL UTILIZATORULUI, DEOARECE ESTE CONSUMATOR CONFORM LEGISLAȚIEI NAȚIONALE APLICABILE CARE REGLEMENTEAZĂ FURNIZAREA SERVICIILOR UTILIZATORULUI DE CĂTRE SOCIETATE. Fără nicio limitare, sunt incluse aplicarea legilor statului membru al Utilizatorului și dreptul lui de a se adresa unei instanțe din acel stat. În afara condițiilor privitoare la soluționarea litigiilor menționate mai sus, în cazul în care Utilizatorul va fi un consumator, ținem să precizăm că litigiile pot fi prezentate online pe platforma pentru soluționarea online a litigiilor a Comisiei Europene, la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN PROSPECT CU TERMENELE PRIVITOARE LA SERVICII SPECIFICE Prezentul Prospect ilustrează unele condiții specifice care se aplică numai anumitor părți ale Serviciilor: Serviciul datelor pentru accesul la Domestic Renewable Heat Incentive (stimulent pentru încălzirea casnică regenerabilă) a Regatului Unit (“Serviciul datelor pentru accesul la Domestic RHI”) 1. Descrierea Serviciului date pentru accesul la Domestic RHI este furnizată în Manualul utilizatorului privitor la Servicii. Serviciul suportă înregistrarea datelor și o platformă de vizualizare a acestora prin Pachetele de servicii de măsurare și monitorizare, în conformitate cu Domestic Renewable Heat Incentive Regulations din 2014. 2. Utilizatorul trebuie să fi stipulat un contract cu propriul instalator pentru un Pachet de servicii de măsurare și monitorizare (MMSP) care să fie conform cu condițiile Ofgem (The Office of Gas and Electricity Markets - Oficiul de Piață pentru Gaze Naturale) și Energie Electrică pentru propriul sistem de încălzire regenerabilă în care este încorporat Produsul. 3. Obligația Societății de a aloca Serviciul date pentru accesul la Domestic RHI va angaja eficacitatea actului Înregistrării. Instalatorul Utilizatorului va plăti Societatea pentru alocarea Serviciului. Societatea va modifica Înregistrarea Utilizatorului pentru a activa Serviciul. Societatea va confirma Utilizatorului că a efectuat activarea. 4. Societatea își rezervă dreptul de a aloca servicii substitutive care să permită Utilizatorului să satisfacă condițiile de înregistrare a datelor pentru MMSP în momentul activării Serviciului date pentru accesul la Domestic RHI, dar, în orice caz, va face disponibil Serviciul date pentru accesul la Domestic RHI pe o perioadă de 7 ani, începând cu data Înregistrării (dacă nu se comunică Utilizatorului o durată mai mică în momentul Înregistrării). 5. Societatea își declină orice răspundere în legătură cu valabilitatea oricărui contract MMSP încheiat între Utilizator și propriul instalator, precum și în legătură cu conduita acestuia din urmă în îndeplinirea obligațiilor prevăzute în același MMSP. Înregistrarea la Serviciul date pentru acces la Domestic RHI sau alocarea serviciului respectiv nu implică înregistrarea contractului MMSP de către Ofgem. Înainte de a instala un MMSP pentru prima dată, Utilizatorul va putea cere clarificări în legătură cu Ofgem. De asemenea, Utilizatorul va putea consulta Ofgem cu scopul de a obține o “checklist a conținutului contractului”. Ofgem se poate contacta prin e-mail la adresa domesticrhi@ofgem.gov.uk, indicând “MMSP” în obiect. 6. Numai în legătură cu alocarea Serviciului date pentru accesul la Domestic RHI, clauza 7.1 din prezentul Contract va fi înlocuită după cum urmează: “7.1. În conformitate cu clauzele de la 7.3 la 7.5, răspunderea Societății față de Utilizator, în conformitate cu prezentul Contract (fie aceasta directă sau indirectă, atribuibilă unei încălcări a legii, contractuală sau extra contractuală) pentru toate Serviciile furnizate Utilizatorului va fi limitată la valoarea cea mai mare între £1.000 și o sumă egală cu plățile referitoare la stimulentul pentru încălzirea regenerabilă pe care Utilizatorul ar fi perceput-o în cazul în care Societatea nu ar fi încălcat prevederile Contractului.” 7. În eventualitatea în care Produsul dumneavoastră este deconectat de la serverul nostru de Sistem pentru 31 (trei zeci și una) de zile consecutive acolo unde utilizați Serviciul Domestic RHI Qualifying Data, veți primi un email automat de la Noi pentru a va informa pe Dumneavoastră ca Noi am observat ca Produsul Dumneavoastră a încetat să comunice cu serverul nostru de System. Din acel moment veți primi în continuare mesaje automate la fiecare 31 (trei zeci și una) de zile pe perioada cât produsul este deconectat. Într-un astfel de caz, Dumneavoastră sunteți responsabil pentru efectuarea reconectării; Dumneavoastră va trebui să verificați că Produsul este conectat la router și comunică cu serverul nostru. Noi nu vom fi responsabili pentru respectarea obigativității raportării MMSP dacă (i) Dumneavoastră nu veți restabili comunicarea; sau (ii) Domneavoastră nu veți deschide mesajul Nostru email automat sau blocați primirea acestui email. IMPORTANT: Ca o condiție pentru acestă Întelegere pentru utilizarea Dumneavostră a Serviciul Domestic RHI Qualifying Data, Dumneavoastră nu veți putea opta să nu mai primiți email-ul Nostru automat în eventualitatea în care produsul rămâne deconectat pentru acestă perioadă. Servicii de diagnosticare la distanță 1. Servicii de diagnosticare la distanță sunt disponibile numai în cazul în care Produsul Utilizatorului va dispune de un Controller FTC5 și o interfață wi-fi să fie actualmente conectată cu Serviciul MELCloud. 2. După Înregistrare și în conformitate cu procedura indicată în Manualul utilizatorului, Utilizatorul va putea cere, în mod specific, Serviciile de diagnosticare la distanță ale Societății ca suport pentru a efectua setările inițiale sau să modifice setările. Înainte ca Societatea să aplice orice comandă de setare de la distanță a Produsului, Utilizatorul va trebui să confirme că aceasta nu este utilizată pentru operațiuni de încălzire sau răcire în aplicații critice. Când Societatea va aplica comenzi la distanță, utilizatorul va trebui să verifice sau să monitorizeze fizic Produsul și să confirme Societății efectuarea implementării setării. 3. Servicii de diagnosticare la distanță sunt alocate în baza termenilor prezentului Contract, incluzând, fără nicio limitare, clauzele 3.3. (suspendarea Serviciilor), 3.4 (excluderea garanției de disponibilitate continuă/excluderea operațiunilor de încălzire sau răcire cu aplicații critice) și 3.6. (dependența Serviciilor de funcționare a Dispozitivelor de acces ale Utilizatorului și/sau a echipamentelor și a conexiunii Internet ale Utilizatorului sau ale terților). Dezactivarea “Interzice” operarea controlerului local: Acolo unde Dumneavoastră selectați și aplicați funcția Aplicație pentru a dezactiva utilizarea unui controler local pentru a realiza setari de control ce vizează Produsul Dumneavoastră, toate funcțiile de control se vor efectua prin Aplicație. În acel caz, Dumneavoastră veți fi responsabil pentru asigurarea conectivității cu Sistemul Nostru pentru a putea continua să introduceți setările prin Aplicație. Dumneavoastră veți putea reda funcțiile controlerului local al produsului dumneavoastră în orice moment, prin deselectarea funcției Aplicație. Raport energetic prin aplicație pentru unități de climatizare de tip “MXZ Multi-Split” Acolo unde produsele dumneavoastră se află în limita de prestație a funcției de Raport energetic prin aplicație pentru unități de climatizare de tip “MXZ Multi-Split” care oferă un consum indicativ de consum energetic doar pentru acele Produse, validitatea datelor indicative de consum energetic depinde de pompatibilitatea: (i) Unității interioare de climatizare instalate: utilizați doar acele unități interioare specificate în tabelul de mai jos, ce sunt compatibile cu Aplicația: Unități interioare compatibile MSZ-AP15VG, MSZ-AP20VG, MSZ-AP25VG, MSZ-AP35VG , MSZ-AP42VG, MSZ-AP50VG, MSZ-EF18VG, MSZ-EF22VG, MSZ-EF25VG, MSZ-EF35VG, MSZ-EF42VG, MSZ-EF50VG, MSZ-HR25VF, MSZ-HR35VF, MSZ-HR42VF , MSZ-HR50VF, MSZ-LN18VG, MSZ-LN25VG, MSZ-LN35VG, MSZ-LN50VG, MSZ-LN60VG, MFZ-KT25VG, MFZ-KT35VG, MFZ-KT50VG, MLZ-KP25VF, MLZ-KP35VF, MLZ-KP50VF, SLZ-M15FA, SLZ-M25FA, SLZ-M35FA, SLZ-M50FA, PCA-M50KA, PCA-M60KA, PEAD-M50JA(L), PLA-M50EA, PLA-M60EA (ii) Unități exterioare de climatizare instalate: utilizați doar acele unități exterioare specificate în tabelul de mai jos, ce sunt compatibile cu Aplicația: Unități exterioare compatibile (seria MXZ) MXZ-2F33VF, MXZ-2F42VF, MXZ-2F53VF, MXZ-3F54VF, MXZ-3F68VF, MXZ-4F72VF, MXZ-4F80VF, MXZ-2HA40VF, MXZ-2HA50VF, MXZ-3HA50VF Raportul Energetic este oferit sub termenii acestei Înțelegeri, inclusiv cu limitările clauzei 3. Raportul Energetic este pur indicativ și el nu înregistrează consumul de energie actual. Raportul Energetic presupune aplicare și selecție corespunzătoare a Produsului și a aplicației, fara condiții de operare anormale, ce pot afecta consumul energetic. Raportul Energetic afișează statusul și comunicarea cu serverul Nostru de Sistem. Acolo unde această conexiune nu este disponibilă pentru orice perioadă, Raportul Energetic nu va afișa date indicative de consum pentru acea perioadă. În acest caz, Dumneavoastră sunteți responsabil de efectuarea reconectării; Dumneavoastră trebuie să verificați că unitatea exterioară este conectată la routerul nostru și comunică cu serverul nostru. Google Maps 1. Utilizarea funcției Google Maps în cadrul Serviciilor este subiect de: a. Termeni de serviciu ai Google. Conf.: https://www.google.com/intl/en_uk/help/terms_maps.html b. Norme cu privire la confidențialitatea Google. Conf.: http://www.google.com/policies/privacy 2. Includerea noastră a Gogle Maps în interiorul Serviciilor nu implică niciun suport din partea Google. Amazon Alexa Utilizarea funcției pentru servicii vocale Alexa din meniul Servicii pentru aplicarea setărilor de control în MELCloud se face în conformitate cu termenii de utilizare ai Alexa: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740 și cu termenii, instrucțiunile și notele incluse în link-urile acestor termeni de utilizare. Care includ avizul de confidențialitate al Amazon, fără a se limita la acesta: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 Includerea funcției pentru servicii vocale Alexa în meniul nostru Servicii nu presupune o confirmare din partea Amazon. Este posibil ca accesul la funcția pentru servicii vocale Alexa din meniul Servicii să nu fie disponibil pe teritoriul dumneavoastră și ca serviciul să nu fie oferit în limba dumneavoastră. Pentru implementarea funcției pentru servicii vocale Alexa trebuie: a. să aveți un cont valabil pe Amazon; b. să aveți un dispozitiv capabil să recepționeze comenzi vocale prin funcționalitatea Alexa; c. să descărcați aplicația Alexa pe dispozitivul dumneavoastră de acces, să activați și să conectați respectivul dispozitiv de acces la funcția(iile) MELCloud „Skills” din Alexa; d. să cereți Alexa să controleze MELCloud. Procesarea comenzilor vocale se face de către Amazon. Comenzile vocale trebuie să respecte opțiunile pentru comenzi vocale ale Alexa din funcția(iile) „Skills” ale MELCloud. Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul nerespectării comenzilor vocale. Implementăm o modificare a setărilor numai în cazul în care această solicitare vine din partea Amazon. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru întârzieri sau pierderea transmisiei. CALENDARUL PENTRU VERSIUNILE LINGVISTICE LIMBĂ      Politica de confidenţialitate GERMANĂ http://emea.mitsubishielectric.com/de/utilities/privacy/index.page SPANIOLĂ http://emea.mitsubishielectric.com/es/utilities/privacy/index.page FRANCEZĂ http://emea.mitsubishielectric.com/fr/utilities/privacy/index.page ITALIANĂ http://emea.mitsubishielectric.com/it/utilities/privacy/index.page OLANDEZĂ http://nl.mitsubishielectric.com/nl/utilities/privacy/index.page POLONEZĂ http://pl.mitsubishielectric.com/pl/utilities/privacy/index.page PORTUGHEZĂ http://emea.mitsubishielectric.com/pt/utilities/privacy/index.page SUEDEZĂ http://se.mitsubishielectric.com/sv/utilities/privacy/index.page ARMEANĂ http://emea.mitsubishielectric.com/ar/utilities/privacy-policy/index.page NORVEGIANĂ http://no.mitsubishielectric.com/no/utilities/privacy/index.page RUSĂ http://ru.mitsubishielectric.com/ru/utilities/privacy-policy/index.page TURCĂ http://tr.mitsubishielectric.com/tr/utilities/privacy-policy/index.page                 LIMBĂ Formular solicitare GDPR GERMANĂ https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1103/kiyaku.php?fid=1103 SPANIOLĂ https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1106/kiyaku.php?fid=1106 FRANCEZĂ https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1102/kiyaku.php?fid=1102 ITALIANĂ https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1104/kiyaku.php?fid=1104 OLANDEZĂ https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1108/kiyaku.php?fid=1108 POLONEZĂ https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1107/kiyaku.php?fid=1107 PORTUGHEZĂ https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1105/kiyaku.php?fid=1105 SUEDEZĂ https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1109/kiyaku.php?fid=1109 Termeni și condiții MELCloud v8.00