ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN MELCLOUD 1 Definities 1.1 Wanneer onderstaande woorden in deze Overeenkomst met een hoofdletter worden geschreven, hebben ze de volgende betekenis: (a) Toegangsapparaat: het apparaat dat U gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten, inclusief pc’s, smartphones en tablets, en dat voldoet aan de minimumvereisten die in de Gebruikershandleiding worden beschreven; (b) Overeenkomst: de algemene voorwaarden die in dit document worden uiteengezet of die door verwijzing in dit document opgenomen zijn; (c) Applicatie: de softwareapplicatie die door Ons werd ontwikkeld om gebruik te maken van de Diensten op een Toegangsapparaat, en die kan worden gedownload van bepaalde applicatiewinkels of toegankelijk is via de Websiteapplicatie op https://app.melcloud.com/ (d) Consument: verwijst naar een individu dat optreedt voor doeleinden die volledig of voornamelijk buiten zijn zakelijke of handelsactiviteit, ambacht of beroep vallen; (e) Gebeurtenis buiten onze Controle: zoals gedefinieerd in punt 9.2; (f) Gastgebruiker: verwijst naar een persoon die van een Hoofdgebruiker de toelating heeft gekregen om gebruik te maken van de Diensten, zoals vermeld in punt 4; (g) Hoofdgebruiker: verwijst naar de persoon die, na zich te hebben geregistreerd, Gastgebruikers kan toestaan om gebruik te maken van de Diensten, of naar eender welke andere persoon aan wie eerstgenoemde deze rechten en verantwoordelijkheden zou overdragen conform de bepalingen van deze Overeenkomst; (h) Product: het verwarmings- of koelingsproduct (inclusief eender welke wifiverbindingscomponenten en software of firmware die in een dergelijk product of een dergelijke component ingebed zijn) dat door Ons of Onze dochterondernemingen gefabriceerd is en dat op de lijst van producten staat die compatibel zijn met de Diensten in de Gebruikershandleiding; (i) Registratie: Uw registratie van een account bij Ons met het oog op het gebruik van de Diensten; (j) Diensten: de diensten die We U verlenen zoals in de Gebruikershandleiding wordt uiteengezet en die overeenstemmen met Uw Registratie. Sommige onderdelen van de Diensten zijn slechts beschikbaar indien U van de herverkoper of installateur van Uw Product een bepaalde functionaliteit hebt aangekocht en/of kunnen onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden die in de Bijlage inzake Voorwaarden voor Specifieke Diensten worden uiteengezet; (k) Ondersteunde Gebieden: verwijst naar de landen die in de Gebruikershandleiding van tijd tot tijd worden beschreven; (l) Systeem: de Website of de Applicatie (met inbegrip van alle updates ervan) die We gebruiken om de Diensten te verlenen; (m) Updates: heeft de betekenis die hieraan wordt gegeven in punt 5.3; (n) Gebruikershandleiding: verwijst naar de gebruikershandleiding (zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd) op de website; (o) We/Wij/Ons: verwijst naar Mitsubishi Electric Europe B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel in de Capronilaan 46 in 1119NS Schiphol-Rijk, Nederland, werkzaam via zijn filiaal in Engeland (ondernemingsnummer FC019156, BR003391) met maatschappelijke zetel in Travellers Lane, Hatfield, Herts, AL10 8XB Verenigd Koninkrijk voor het verlenen van de Diensten; (p) Website: verwijst naar de URL www.MELCloud.com; (q) U/Uw: verwijst naar elke Hoofdgebruiker of Gastgebruiker (naargelang van wat van toepassing is) die de Diensten op grond van deze Overeenkomst ontvangt. 2 Onze Overeenkomst met U 2.1 Deze Overeenkomst is van toepassing op de Registratie en het verlenen van de Diensten aan U. Gelieve de voorwaarden aandachtig te lezen, inclusief de algemene voorwaarden die te vinden zijn in de volgende documenten die door verwijzing in dit document opgenomen zijn: (a) de Gebruikershandleiding; (b) de voorwaarden voor Ons Gebruik van Uw persoonsgegevens – zie punt 10; en (c) de voorwaarden met betrekking tot de authenticatie van de gebruikers waarmee U instemt in het kader van de Registratieprocedure. 2.2 Voordat Registratie wordt toegestaan en U de Diensten kunt gebruiken, moet U bevestigen dat U de algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat U de Overeenkomst aanvaardt. Vanaf Uw Registratie wordt deze Overeenkomst bindend voor U. 2.3 Deze Overeenkomst kan door Ons van tijd tot tijd worden herzien om rekening te houden met wijzigingen in het verlenen van de Diensten en/of risico’s bij het verlenen van de Diensten. U wordt minstens dertig (30) dagen op voorhand op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. We brengen U op de hoogte door de herziene Overeenkomst op de Website te plaatsen, door de herziene bepalingen van de Overeenkomst aan U mee te delen door middel van een e-mailbericht aan het adres dat in de rubriek ‘Gebruikersinformatie’ van het Systeem bewaard wordt, of op enige andere passende wijze. Wanneer tot een dergelijke herziening wordt overgegaan, staat het U vrij om Uw gebruik van de Diensten stop te zetten in overeenstemming met punt 10.2 indien U de herziene voorwaarden van de Overeenkomst niet aanvaardt. Het is U niet toegestaan om verder gebruik te maken van de Diensten indien U na verloop van een periode van dertig (30) dagen nog niet hebt ingestemd met de herziene voorwaarden van de Overeenkomst. 2.4 Deze Overeenkomst heeft geen betrekking op Uw gebruik van het Product en Wij wijzen elke aansprakelijkheid op grond van deze Overeenkomst af voor Uw gebruik van het Product alsook voor gebreken hieraan. Elke aansprakelijkheid die door Uw aankoop en gebruik van het Product ontstaat, is onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst die U hebt met de persoon of entiteit die U het Product verkocht en/of die het installeerde. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor onderhoud of bijstand met betrekking tot het Product waartoe de persoon of entiteit die het Product aan U heeft verkocht en/of bij U heeft geïnstalleerd, zou zijn overgegaan. Dit omvat – zonder enige beperking – alle initiële operationele instellingen van het Product en alle wijzigingen die hierin zouden zijn aangebracht door deze persoon of entiteit. 2.5 Niettegenstaande eender welke beschrijving van diensten in andere documenten of literatuur met betrekking tot de Producten, worden de Diensten integraal beschreven in de Gebruikershandleiding en vervangt deze beschrijving alle andere beschrijvingen. 3 Verlenen en ontvangen van de Diensten 3.1 We verlenen U de Diensten vanaf de datum van de Registratie. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de Diensten, uitgezonderd zoals wordt uiteengezet in punt 5.2. U kunt deze Overeenkomst beëindigen (waarop Wij de dienstverlening stopzetten) op eender welk ogenblik conform punt 10.2. 3.2 Tijdens de looptijd van Onze Overeenkomst stellen We alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om U de Diensten ter beschikking te stellen conform de Gebruikershandleiding en de rest van de Overeenkomst, en verlenen We de Diensten steeds met alle redelijkerwijs te verwachten deskundigheid en zorg. Toch kan er vertraging optreden door een Gebeurtenis buiten onze Controle. Zie punt 9 voor Onze aansprakelijkheid wanneer zich een Gebeurtenis buiten onze Controle voordoet. 3.3 Wij kunnen Ons genoodzaakt zien om de Diensten op te schorten om technische of veiligheidsproblemen in verband met de Diensten op te lossen. In dat geval leveren We alle redelijke inspanningen om de Diensten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen. We brengen U op voorhand op de hoogte van een dergelijk voorval door middel van een bericht op de Website en/of een e-mailbericht, tenzij het een dringend probleem of een noodgeval betreft (in welk geval We U daarna zo snel op de hoogte brengen als praktisch mogelijk is). Indien We bovenstaande kennisgevingsvoorschriften hebben nageleefd, zijn We tegenover U niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van de Diensten tijdens een dergelijke opschorting. 3.4 De Diensten worden aangeboden bij wijze van secundaire monitoring- en controlevoorziening. U erkent dat de Diensten op een 'as is' basis worden verleend en dat niet wordt gewaarborgd dat zij permanent beschikbaar zijn noch dat alle instructies worden uitgevoerd die via de Diensten worden gegeven, en dat hierop meer in het bijzonder niet mag worden vertrouwd voor enige verwarming of koeling die van fundamenteel belang is voor een applicatie. U dient daarom ook de nodige regelingen te treffen om iemand persoonlijk te laten verifiëren of het Product in overeenstemming met Uw wensen afgesteld is indien U schade zou lijden als gevolg van onbeschikbare of onjuiste informatie over het Product of door de niet-uitvoering van instructies. 3.5 Uitgezonderd wanneer dit bij een te betalen functionaliteit hoort en Wij dit uitdrukkelijk vermelden, bieden We geen waarborg voor de beschikbaarheid van de overzichtsgegevens over de instellingen van het Product die van tijd tot tijd door de Diensten worden weergegeven, en kunnen We deze gegevens te allen tijde wijzigen of verwijderen. 3.6 U erkent dat de ontvangst van de Diensten afhankelijk is van door uzelf of derde partijen ter beschikking gestelde uitrustingen en diensten waarover We geen controle hebben en waarvoor We niet verantwoordelijk zijn, zoals de goede werking van Uw Toegangsapparaat, netwerkuitrusting en internetverbinding. Het is mogelijk dat de Diensten niet beschikbaar zijn indien deze componenten niet behoorlijk werken. 3.7 U dient: (a) het Systeem en de Diensten slechts via de Applicatie of de Website te gebruiken; (b) het Systeem en de Diensten slechts te gebruiken samen met Producten die zich in de Ondersteunde Gebieden bevinden; (c) ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens de Registratie en bij het gebruik van de Diensten aan Ons wordt verstrekt, correct en volledig is; (d) het Systeem en de Diensten slechts te gebruiken met betrekking tot Producten die Uw eigendom zijn of waarover U de controle hebt, en in gebouwen die Uw eigendom zijn of waarover U de controle hebt. Het is bovendien verboden om de Diensten door te verkopen of ter beschikking te stellen van anderen, tenzij – indien U een Hoofdgebruiker bent – op de wijze waarop dit uitdrukkelijk wordt toegestaan conform punt 4 (Gastgebruikers en installateurs); (e) het Systeem en de Diensten te gebruiken conform de Overeenkomst en alle van toepassing zijnde wetten; (f) punt 7 naleven aangaande de persoonsgegevens die u via/in verband met het Systeem verwerkt; (g) ervan af te zien om anderen gebruik te laten maken van het Systeem, de Diensten of Uw Toegangsapparaat met behulp van Uw persoonlijke login, wachtwoord of andere gegevens met betrekking tot Uw gebruikersaccount voor de Diensten; (h) zich te onthouden van kopieën te maken, aanpassingen, wijzigingen, ontmantelingen of decompilaties te doen, aan reverse-engineering te doen of afgeleide werken te creëren op basis van het Systeem; (i) zich te onthouden van het introduceren van virussen, wormen, logicabommen of andere software in het Systeem en het toebrengen van enige andere schade aan het Systeem, de Diensten of enige andere gebruiker van de Systemen of Diensten, of aan hun eigendom of gegevens; (j) gebruik te maken van de op de markt verkrijgbare geactualiseerde firewalls en antivirussoftware, en onmiddellijk nadat U ze hebt ontvangen alle updates te installeren op alle uitrustingen die U gebruikt om de Diensten te ontvangen; (k) de Diensten uitsluitend te gebruiken met de types en maximale aantallen Producten, Toegangsapparaten en andere software, hardware en netwerkverbindingen die aan de minimumvereisten uit de Gebruikershandleiding voldoen, tenzij Wij U hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben verleend; (l) indien U de Diensten via de Applicatie gebruikt, de Updates voor de Applicatie te installeren zodra U dat wordt gevraagd (indien U dit niet doet, is het mogelijk dat de Diensten niet langer beschikbaar zijn of niet langer werken conform de huidige beschrijving in de Gebruikershandleiding); (m) de voorwaarden na te leven van alle externe applicatiewinkels (zoals de Apple App Store, Google Play of de Windows Store) wanneer U de diensten van een dergelijke applicatiewinkel gebruikt om de Applicatie te downloaden. We zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Applicatie noch voor eender welke diensten die door de applicatiewinkel worden aangeboden; en (n) in te staan voor de betaling van alle kosten aan Uw internetdienstverlener of mobiele provider wegens het gebruik van het Systeem en de Diensten, en te erkennen dat We niet verantwoordelijk zijn voor deze kosten. 4 Gastgebruikers en installateurs 4.1 De Hoofdgebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Diensten door Gastgebruikers en installateurs. 4.2 De Hoofdgebruiker mag slechts het aantal gelijktijdige Gastgebruikers toelaten dat in de Gebruikershandleiding voor een bepaald Product wordt opgegeven, tenzij met Onze uitdrukkelijke, schriftelijke toelating hiervoor. 4.3 Gastgebruikers en installateurs dienen met de voorwaarden van deze Overeenkomst in te stemmen in het kader van de Registratieprocedure. 5 Ondersteuning en hoe we met elkaar contact kunnen opnemen 5.1 Indien er een probleem is met de Diensten, gelieve Ons dit te melden en Ons een redelijke kans te geven – en met Ons samen te werken – om het probleem op te lossen conform punt Error! Reference source not found.. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klantendienst en het klachtennummer bellen voor het Ondersteunde Gebied waar het (de) Product(en) zich bevindt (bevinden), zoals op de Website wordt vermeld. 5.2 Wij verstrekken geen ondersteuning via een betalend telefoonnummer. Alle telefonische ondersteuning wordt verleend tegen betaling van het geldende basistarief. 5.3 Wij kunnen patches, bug fixes, upgrades en andere wijzigingen voor het Systeem en de Diensten ontwikkelen (Updates). U stemt ermee in dat We het Systeem en de Diensten updaten zonder dat Wij U moeten verzoeken om een bijkomende toestemming te verlenen of enige andere actie te ondernemen. Indien U dergelijke Updates niet wenst, is het Uw enige mogelijkheid om deze Overeenkomst te beëindigen en af te zien van elk verder gebruik van de Diensten. 5.4 We kunnen op de volgende manieren contact met U opnemen: - via Onze berichten die op de Website worden gepost; - op het e-mailadres dat U hebt doorgegeven bij de Registratie (of zoals door U gewijzigd via de rubriek 'Gebruikersinformatie' van het Systeem). Zie Clausule 10.10 voor nadere info over de wijze waarop U contact met Ons kunt opnemen als u vragen hebt in verband met Uw persoonsgegevens of als U Uw rechten krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wenst uit te oefenen. Voor verdere kennisgevingen of mededelingen kunt U contact met Ons opnemen: - via e-mail: MELCloud@meuk.mee.com; of - via Ons e-mailadres voor het betreffende Ondersteunde Gebied waar het (de) Product(en) zich bevindt (bevinden), zoals op de Website wordt vermeld; of - per brief op het adres MELCloud Mitsubishi Electric Europe B.V., Travellers Lane, Hatfield, Herts, AL10 8XB, Verenigd Koninkrijk; Uw vraag of verzoek wordt dan aan de juiste persoon overgemaakt. Merk op dat U te allen tijde uw vraag om onze verkoopinformatie te ontvangen kunt intrekken door de selectie van deze optie in de rubriek Instellingen/Applicatie-opties op te heffen of door contact met Ons op te nemen zoals hoger beschreven. 5.5 Een dergelijke mededeling wordt (net als alle andere berichten met betrekking tot de opschorting en beëindiging van de Diensten) geacht te zijn gedaan op het ogenblik waarop het bericht verstuurd werd, indien de betreffende partij kan aantonen dat zij het bericht met succes verstuurd heeft. Het is dan ook belangrijk dat U steeds een geldig e-mailadres behoudt in de rubriek 'Gebruikersinformatie' van het Systeem. 6 Gebruik van het Systeem 6.1 We verlenen U een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om het Systeem en de gegevens die het bevat te kunnen gebruiken, zij het uitsluitend om U in te staat te stellen om de Diensten te benutten en om het Product te controleren en te monitoren dat op Uw Toegangsapparaat geïnstalleerd is in een gebouw dat Uw eigendom is of waarover U de controle hebt gedurende de periode tussen de Registratiedatum en de datum waarop het contract door U of door Ons wordt beëindigd. 6.2 Bepaalde componenten van het Systeem kunnen onderworpen zijn aan de MIT-Licentie of andere opensourcelicenties (opensourcesoftware). Deze componenten worden tot Uw beschikking gesteld onder de voorwaarden van de betreffende opensourcelicentie. Waar nodig bevat het tekstbestand bij de betreffende component een koptekst met deze auteursrechtgegevens. Niets in deze Overeenkomst beperkt Uw recht om dergelijke opensourcesoftware te kopiëren, te wijzigen en te verdelen conform de voorwaarden van de betreffende opensourcelicentie.   6.3 Het Systeem en de gegevens die het bevat, zijn exclusief eigendom van Ons of Onze licentiegevers. De code is vertrouwelijk en U bezit geen licentie, rechten, titels of belangen met betrekking tot het Systeem en de gegevens die het bevat, noch met betrekking tot enige andere software of hardware of knowhow die We gebruiken om de Diensten te verlenen, uitgezonderd indien uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst. 6.4 Indien eender welke persoon meent dat het Systeem zijn intellectuele-eigendomsrechten schendt of indien Wij om eender welke reden menen dat het Systeem de intellectuele-eigendomsrechten van andere personen schendt, kunnen We het Systeem aanpassen om een dergelijke schending te voorkomen of de Diensten onmiddellijk opschorten of het contract door middel van schriftelijke kennisgeving aan U beëindigen. In dat geval wordt de kennisgeving op de Website geplaatst of ontvangt U een kennisgeving via e-mail op het adres dat voor Uw gebruikersaccount voor de Diensten werd opgegeven of op enige andere passende wijze werd meegedeeld. 6.5 U stemt ermee in om het Systeem niet rechtstreeks of onrechtstreeks naar eender welk land te exporteren of te herexporteren zonder de geldende exportcontroles in acht te nemen. 7 Uw gebruik van persoonsgegevens Wanneer u persoonsgegevens via/in verband met het Systeem verwerkt (inclusief, wanneer U een Primaire Gebruiker bent, de persoonsgegevens aangaande Gastgebruikers of eender welke andere betrokkenen die via uw registratie en/of gebruik van het Systeem en de Diensten kunnen worden geïdentificeerd), dient U deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende wetten op de gegevensbescherming, inclusief het verstrekken van kennisgevingen en het verkrijgen van alle toestemmingen en machtigingen die de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming voorschrijven. 8 Onze aansprakelijkheid tegenover U 8.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van punten 7.2 tot 7.5 wordt Onze aansprakelijkheid tegenover U wegens verliezen op grond van of in verband met deze Overeenkomst – rechtstreekse of onrechtstreekse verliezen, ontstaan door de niet-naleving van een wettelijke of contractuele verplichting of uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) – voor alle aan U verleende Diensten als volgt beperkt: (a) Wanneer een prijs werd betaald voor het Product (exclusief installatiekosten): tot het laagste van de twee volgende bedragen, met name £ 1000 of de prijs (exclusief installatiekosten) van het Product dat via de Diensten wordt gecontroleerd en dat door Onze schending van de Overeenkomst getroffen wordt; of (b) Wanneer geen prijs werd betaald voor het Product (afgezien van installatiekosten): tot £ 1000. 8.2 Onder voorbehoud van de bepalingen van punten 7.3 tot 7.6 dragen Wij geen enkele aansprakelijkheid tegenover U op grond van of in verband met deze Overeenkomst voor de volgende rechtstreekse of onrechtstreekse verliezen die ontstaan door de niet-naleving van een wettelijke of contractuele verplichting of uit een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) (en indien U een Consument bent, geldt het volgende uitsluitend voor de verliezen die betrekking hebben op Uw zakelijke activiteiten): verlies of beschadiging van gegevens die zich in het Systeem, in Uw Toegangsapparaten of in andere uitrustingen of opslaglocaties bevinden, verwachte besparingen, verlies van winst, inkomsten of zakendeals, onderbreking van de zakelijke activiteit of verlies van zakelijke opportuniteiten, contracten, goodwill of reputatie, of verliezen. 8.3 Onder voorbehoud van de bepalingen van punten 7.2 en 8.4 dragen Wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen die niet werden veroorzaakt door Onze fout of die niet te voorzien waren (d.w.z. indien het duidelijk was dat dit zou gebeuren, of indien Wij en U wisten dat het zou gebeuren op het ogenblik waarop het contract werd gesloten). Wij werden door U niet op de hoogte gebracht van bijzondere omstandigheden met betrekking tot Uw gebruik van de Diensten en zijn niet aansprakelijk tegenover U voor eender welke niet te voorziene verliezen. 8.4 Wij zien af van elke uitsluiting of beperking van Onze aansprakelijkheid wegens: (a) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van Onze nalatigheid of de nalatigheid van Onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers; (b) fraude of verdraaiing van feiten; (c) voor zover dit van toepassing is: (i) schending van de bepalingen die worden geïmpliceerd door punten 9, 10, 17(2), 17(3), 17(6) en 17(7) van de Britse Wet op de Consumentenrechten van 2015; en (ii) elke aansprakelijkheid op grond van de Britse Wet op de Consumentenbescherming van 1987; (d) voor zover We deze aansprakelijkheid volgens de wet niet op enige andere wijze kunnen uitsluiten of beperken. 8.5 Conform punt 8.4 moet elke claim tegen Ons onmiddellijk na de vaststelling van een overtreding van deze Voorwaarden worden ingesteld. 8.6 Indien U een Consument bent en de Applicatie schade toebrengt aan Uw Toegangsapparaat of andere digitale content op Uw Toegangsapparaat, en indien deze schade veroorzaakt is doordat Wij nagelaten hebben om alle redelijke deskundigheid en zorg aan de dag te leggen, herstellen We de schade of betalen We U een passende vergoeding (die wordt beperkt tot het van toepassing zijnde maximumbedrag zoals in punt 7.1 wordt uiteengezet). Wij zijn hoe dan ook niet aansprakelijk voor de schade die U had kunnen vermijden indien U Ons advies had opgevolgd om een gratis aan U aangeboden Update te installeren, noch voor schade die werd veroorzaakt doordat U hebt nagelaten om de Gebruikershandleiding correct te volgen, wat ook geldt indien U niet hebt gezorgd voor de minimale systeemvereisten die Wij hadden aanbevolen. 9 Gebeurtenissen buiten onze Controle 9.1 We zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de niet-nakoming of laattijdige nakoming van eender welke van Onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst als gevolg van een Gebeurtenis buiten onze Controle. 9.2 Een Gebeurtenis buiten onze Controle verwijst naar elk voorval of incident waarover Wij redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot vakbondsacties, onlusten, rellen, invasies, terrorisme, oorlog, brand, explosies, storm, overstromingen, aardbevingen, epidemieën of andere natuurrampen, of het uitvallen van publieke of private telecommunicatienetwerken of andere informatietechnologiesystemen. Elke onbeschikbaarheid van een applicatiewinkel op het internet via dewelke geüpdatete versies van de applicatie kunnen worden gedownload, wordt ook beschouwd als een Gebeurtenis buiten onze Controle. 9.3 Indien zich een Gebeurtenis buiten onze Controle voordoet die de nakoming van Onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst verhindert, brengen We U hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte, worden Onze verplichtingen opgeschort en wordt de termijn voor de nakoming ervan verlengd met de duur van de Gebeurtenis buiten onze Controle. Wij hernemen de Diensten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is nadat er een einde is gekomen aan de Gebeurtenis buiten onze Controle, tenzij deze meer dan drie maanden aanhoudt. In dit laatste geval kunnen Wij de Overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving en een opzegtermijn van dertig dagen beëindigen, zonder enige verdere aansprakelijkheid tegenover U. 10 Rechten om deze Overeenkomst te beëindigen en de Dienstverlening te annuleren 10.1 Deze Overeenkomst blijft van kracht vanaf de Registratiedatum tot ze door U of door Ons wordt beëindigd. 10.2 Het staat U vrij om op eender welk moment met onmiddellijke ingang de Overeenkomst met Ons te beëindigen en Uw gebruikersaccount voor de diensten af te sluiten. 10.3 Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen: (a) op elk ogenblik door middel van een opzegtermijn van dertig (30) dagen die U schriftelijk wordt meegedeeld in een bericht dat naar het e-mailadres geregistreerd op Uw gebruikersaccount voor de diensten wordt verstuurd of U op enige andere passende wijze wordt bezorgd; (b) met onmiddellijk ingang, indien U eender welke bepaling van de Overeenkomst niet naleeft; en/of (c) conform punten 6.4 of 9.3. 10.4 Conform punt 10.2 heeft de beëindiging van de Overeenkomst in geen geval enige invloed op Uw of Onze verworven aanspraken, rechten of verantwoordelijkheden. 10.5 Indien U het Product hebt aangekocht en We de Dienstverlening binnen zes maanden na deze aankoopdatum beëindigen conform punt 10.3(a), kunt U recht hebben op de terugbetaling van de aankoopprijs van het Product. Indien U een Mitsubishi Electric Wi-Fi Interface aankoopt die geschikt is voor installatie met een vooraf bestaand, geïnstalleerd Product en Wij de Dienstverlening binnen zes maanden na de datum van Uw aankoop stopzetten in overeenstemming met punt 9.3(a), kunt U recht hebben op een terugbetaling van de aankoopprijs die U voor de aankoop en installatie van deze wifi-interface hebt betaald. 11 Gebruik van Uw persoonsgegevens Hoofdgebruikers hebben toegang tot gegevens van Gastgebruikers 11.1 Indien U een Gastgebruiker bent, wijzen Wij erop dat de Hoofdgebruiker toegang heeft tot alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, die de Gastgebruiker invoert of aanmaakt, en deze kan bekijken. De Hoofdgebruiker ontvangt deze gegevens voor zover zij beschikbaar zijn samen met de persoonsgegevens van de Gastgebruiker bij wijze van antwoord op elk toegangs- of overdrachtsverzoek. Vergaarde persoonsgegevens 11.2 Na de aansluiting van het Product op Uw router, stuurt Uw router Ons het MAC-adres en serienummer van Uw Product en het IP-adres van Uw LAN en WAN, maar geen verdere informatie. Tenzij U het Product via een ander kanaal bij Ons geregistreerd hebt, kunnen Wij deze gegevens op geen enkele manier aan U linken. 11.3 Wanneer U zich registreert voor de Diensten, verstrekt U Ons Uw contactgegevens en informatie over het Product, en geeft U Ons Uw marketingvoorkeuren door. Uw router stuurt Ons informatie over de instellingen van het Product (inclusief aan/uit, werkingsmodus(-modi), interne of externe temperatuur (temperaturen), temperatuurrichtwaarde(n), reservoirtemperatuur(-temperaturen), debietwaarde(n), klepcontrole(s), ventilatorsnelheid(-snelheden), werkingsstatus, acties tijdschakelaar, foutstatus, onderhoudsinformatie, elektrische gegevens en werkingsstatus specifiek voor het product) en de instructies die U Ons via het Systeem geeft. 11.4 Het is ook mogelijk dat U Ons persoonsgegevens bezorgt via correspondentie en wanneer u om ondersteuning vraagt. Hoe de informatie wordt gebruikt en gedeeld – Redenen voor gebruik – Gebruik buiten het VK / de EER 11.5 Er zijn ook vertaalde versies van Ons Privacybeleid beschikbaar – zie de LIJST VAN DE TAALVERSIES hierna. 11.6 Wij gebruiken de persoonsgegevens die U Ons bezorgt zoals hieronder wordt uiteengezet (de redenen die dit gebruik verantwoorden, staan telkens tussen haakjes): (a) om de monitoring-, controle- en bijstandsdiensten en de service te verlenen die in de Diensten inbegrepen zitten (met U contact opnemen); (b) om Onze diensten en producten te ontwikkelen en te verbeteren (Uw persoonsgegevens worden gedepersonaliseerd voor deze doeleinden, uitgezonderd wanneer We reageren op een probleem met Uw Product) (nodig voor de behartiging van Onze gerechtvaardigde belangen (Onze zakelijke activiteiten promoten)); (c) om U gedetailleerde informatie te verschaffen over nieuwe producten en diensten waarvoor U belangstelling zou kunnen hebben (maar uitsluitend wanneer U Ons hebt meegedeeld dat U wenst dat Wij met U contact opnemen in verband met dergelijke aanbiedingen) (nodig voor de behartiging van Onze gerechtvaardigde belangen (Onze zakelijke activiteiten promoten)); (d) om de wettelijke verplichtingen na te komen waaraan Wij onderworpen zijn, en om gevolg te geven aan vragen van rechtshandhavingsinstanties en regelgevers (wat kan leiden tot de onthulling van Uw persoonsgegevens aan deze derden en noodzakelijk is om Onze wettelijke verplichtingen na te komen); (e) Het is mogelijk dat we deze persoonsgegevens doorsturen naar landen buiten het VK en de Europese Economische Ruimte waarvan de gegevensbeschermingssystemen minder streng kunnen zijn dan deze in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer We dit doen, gebeurt dit steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en garanderen We dat de entiteit die deze persoonsgegevens ontvangt, aan een passend exportmechanisme onderworpen is (indien U met Ons contact opneemt, verstrekken We U nadere details over het betreffende exportmechanisme); en (f) We kunnen de persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden met andere bedrijven van de Mitsubishi Electric Group delen, net als met medewerkers en onderaannemers. Deze entiteiten kunnen de persoonsgegevens gebruiken voor deze doeleinden. Hoe lang bewaren We persoonsgegevens 11.7 Indien U zich uitschrijft voor de Diensten: (a) zetten We de in punten 10.1 en 10.2 beschreven gegevensvergaring stop, op voorwaarde dat U het Product van de router loskoppelt zodat de informatie waarnaar in punt 10.2 wordt verwezen, niet langer naar het Systeem wordt doorgestuurd; (b) bewaren en gebruiken We niet langer de informatie die U conform punt 10.5 hebt verstrekt (uitgezonderd voor zover Wij redelijkerwijze beslissen dat We deze informatie dienen te bewaren om op efficiënte wijze te kunnen reageren op claims tegen Ons). 11.8 Zodra U zich voor de Diensten hebt uitgeschreven, wissen Wij Uw persoonsgegevens, met inbegrip van al het beeldmateriaal dat U Ons eerder zou hebben bezorgd voor de herkenning van de kamerlocatie (indien U een Hoofdgebruiker bent), de toegangsbestanden voor Gastgebruikers en alle voorinstellingen en kamerbestanden die U op Uw Product hebt toegepast (indien U een Gastgebruiker bent), en alle toegangen voor Gastgebruikers die U zou hebben toegestaan op eender welk ander bij het Systeem aangemeld product. 11.9 Wij mogen gegevens in Ons Systeem bewaren die verband houden met Uw Product of het Product dat U hebt gebruikt, maar die niet persoonlijk aan U kunnen worden gelinkt. 11.10 Ons Privacybeleid is beschikbaar op: http://emea.mitsubishielectric.com/en/utilities/privacy/index.page. Zie rubriek 5 van dit beleid in verband met 'Uw rechten en contact met ons opnemen'. Indien U vragen hebt over hoe We Uw persoonsgegevens gebruiken of indien U eender welke van Uw rechten op grond van de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming wenst uit te oefenen (inclusief Uw recht om nadere details te vernemen in verband met Uw persoonsgegevens die Wij in elektronisch formaat verwerken en Uw recht om Uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen), verzoeken Wij U om contact met Ons op te nemen door het Aanvraagformulier Algemene Gegevensbescherming in te vullen op: https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1101/inquiryform.php?fid=1101 Gelieve duidelijk te vermelden op het formulier dat Uw verzoek verband houdt met MELCloud. Uw vraag of verzoek wordt aan de juiste persoon overgemaakt. Er zijn ook vertaalde versies van het Aanvraagformulier Algemene Gegevensbescherming beschikbaar – zie de LIJST VAN DE TAALVERSIES hierna. 11.11 Indien U vragen hebt over hoe We Uw persoonsgegevens gebruiken of indien U eender welke van Uw rechten op grond van de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming wenst uit te oefenen (inclusief Uw recht om nadere details te vernemen in verband met Uw persoonsgegevens die Wij in elektronisch formaat verwerken en Uw recht om Uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of het gebruik ervan voor doeleinden van direct marketing te stoppen), verzoeken Wij U om contact met Ons op te nemen via: E-mail: MELCloud@meuk.mee.com; of Per brief op het adres: Mitsubishi Electric Europe B.V. Travellers Lane, Hatfield, Herts, AL10 8XB, Verenigd Koninkrijk Uw vraag of verzoek wordt dan aan de juiste persoon overgemaakt. Indien U geen verkoopinformatie wenst te ontvangen, kunt U met Ons contact opnemen per brief of via e-mail zoals hierboven vermeld. Ook kunt U het contactformulier op de website van MELCloud invullen. 11.12 Onze voornaamste toezichthouder op het vlak van gegevensbescherming is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder vindt U de contactgegevens van deze toezichthouder: E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl Per brief op het adres: Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag Tel. +31 70 888 8500 Fax +31 70 888 8501 11.13 U kunt met al Uw klachten aangaande Onze gegevensverwerking terecht bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kunt U contact opnemen met Uw lokale toezichthouder inzake gegevensbescherming. Een overzicht van alle Europese toezichthouders inzake gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt U via deze link: http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/National_Data_Protection_Authorities_-_Contact_details 12 Andere belangrijke bepalingen 12.1 Wij kunnen Onze rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst overdragen aan een andere organisatie of entiteit, op voorwaarde dat We Onze verplichtingen overdragen aan een organisatie die in staat is om deze na te komen en dat Uw rechten op grond van deze Overeenkomst op geen enkele wijze worden geschaad (en U stemt hierbij in met deze overdracht). U mag Uw rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst slechts aan een andere persoon overdragen, indien Wij ons schriftelijk akkoord verklaren (wat niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd). 12.2 Deze Overeenkomst wordt gesloten tussen U en Ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om eender welke van haar bepalingen af te dwingen, en alle rechten van derde partijen conform de Britse Wet op de Contracten (Rechten van Derde Partijen) uit 1999 worden hierbij uitgesloten. 12.3 Indien Wij bij U niet aandringen op het nakomen van eender welke van Uw verplichtingen, of indien Wij geen verhaal tegen U uitoefenen op grond van deze Overeenkomst of dit pas laattijdig doen, betekent dit niet dat Wij afstand hebben gedaan van Onze rechten of rechtsmiddelen ten aanzien van U en betekent dit niet dat U deze verplichtingen niet hoeft na te komen. We doen uitsluitend schriftelijk afstand van rechten. 12.4 Indien eender welke bepaling of voorwaarde door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, maakt deze bepaling of voorwaarde geen deel uit van de Overeenkomst maar blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Overeenkomst onaangetast. 12.5 Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door U of Ons, hetzij door middel van een schriftelijk akkoord tussen ons beiden, hetzij door Ons conform punt 2.3. 12.6 Deze Overeenkomst, met inbegrip van de documenten die hierin door verwijzing opgenomen worden geacht, bevat de volledige Overeenkomst die tussen ons bestaat met betrekking tot het verlenen en het gebruik van de Diensten en het Systeem. Ze treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten, regelingen en akkoorden tussen ons met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. 12.7 We erkennen beiden dat we bij het sluiten van deze Overeenkomst niet steunen op andere uitlatingen, verklaringen, garanties of waarborgen (ongeacht of deze onoplettend of onbewust werden geuit) van eender welke persoon (partij bij deze Overeenkomst of niet) dan deze die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden vermeld. 12.8 Deze Overeenkomst is onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. We zijn het erover eens dat alleen de Engelse rechtbanken bevoegd zijn, OP VOORWAARDE DAT: (a) het Ons vrij staat om elke procedure met betrekking tot een overtreding of vertrouwensbreuk voor te leggen aan de rechtbanken van het rechtsgebied waar deze feiten zich hebben voorgedaan; (b) Indien U een Consument in de Europese Economische Ruimte bent: DEZE OVEREENKOMST GEEN INVLOED HEEFT OP DE RECHTEN DIE U ALS CONSUMENT GENIET OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE NATIONALE WETGEVING WAARAAN ONZE DIENSTVERLENING AAN U ONDERWORPEN IS. Inclusief, zonder enige beperking, de toepassing van de wetgeving in Uw lidstaat en Uw rechten op schadeloosstelling via de rechtbanken van Uw lidstaat. Afgezien van bovenstaande bepalingen inzake geschillenbeslechting wijzen Wij erop dat, indien U een Consument bent, U ook kunt gebruikmaken van het onlineplatform voor geschillenoplossing dat de Europese Commissie ter beschikking stelt. U krijgt toegang tot het platform via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL BIJLAGE INZAKE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE DIENSTEN Deze Bijlage bevat de specifieke voorwaarden die uitsluitend op specifieke onderdelen van de Diensten van toepassing zijn: Gegevensdiensten die in aanmerking komen voor de Britse incentive voor residentieel gebruik van hernieuwbare warmte (‘Gegevensdiensten die in aanmerking komen voor de RGHW-incentive’) 1. Een beschrijving van de Gegevensdiensten die voor de RGHW-incentive in aanmerking komen, is terug te vinden in de Gebruikershandleiding van de Diensten. Deze Diensten ondersteunen het platform voor de vergaring en visualisering van gegevens voor pakketten van meet- & monitoringdiensten conform de Britse regelgeving inzake incentives voor residentieel gebruik van hernieuwbare warmte uit 2014. 2. U moet een overeenkomst gesloten hebben met Uw installateur voor een meet- & monitoringdienstenpakket (Metering & Monitoring Service Package, hierna ‘MMSP’ genoemd) dat aan de vereisten van Ofgem (de Britse toezichthouder voor het stroomnet) beantwoordt met betrekking tot Uw systeem voor hernieuwbare warmte waar het Product deel van uitmaakt. 3. Onze verplichting tot het verlenen van de Gegevensdiensten die voor de RGHW-incentive in aanmerking komen, gaat in vanaf Uw Registratie. Uw installateur betaalt Ons om deze Diensten te verlenen. We zullen Uw Registratie dan aanpassen om deze Diensten te activeren. U krijgt van Ons de bevestiging dat We deze activering hebben uitgevoerd. 4. We behouden ons het recht voor om vervangende diensten aan te bieden die U in staat stellen om te voldoen aan de vereisten inzake gegevensregistratie voor MMSP-doeleinden op het ogenblik dat U de Gegevensdiensten die voor de RGHW-incentive in aanmerking komen activeert, maar stellen de Gegevensdiensten die voor de RGHW-incentive in aanmerking komen voor het overige beschikbaar gedurende zeven jaar te rekenen vanaf de registratiedatum (tenzij U op het ogenblik van de Registratie op de hoogte wordt gebracht van een kortere looptijd). 5. We wijzen elke aansprakelijkheid af voor de geldigheid van eender welke MMSP-overeenkomst tussen U en Uw installateur, en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het optreden van Uw installateur bij de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de MMSP-overeenkomst. De registratie voor of verlening van de Gegevensdiensten die voor de RGHW-incentive in aanmerking komen, impliceert niet dat Uw MMSP-overeenkomst werd geregistreerd door Ofgem. U kunt Ofgem raadplegen over elke vraag met betrekking tot MMSP alvorens voor het eerst een MMSP te installeren. U kunt Ofgem ook raadplegen om een controlelijst te ontvangen voor de inhoud van de overeenkomst (‘Agreement Content Checklist’). U kunt via e-mail contact opnemen met Ofgem op het volgende adres: domesticrhi@ofgem.gov.uk. Vermeld ‘MMSP’ in de onderwerpregel. 6. Met betrekking tot het verlenen van Gegevensdiensten die voor de RGHW-incentive in aanmerking komen, wordt alleen punt 7.1 van deze Overeenkomst vervangen door de volgende tekst: “7.1. Conform punten 7.3 tot 7.5 blijft Onze aansprakelijkheid tegenover U op grond van deze Overeenkomst (hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, op grond van de wet, een overeenkomst of fout) voor alle aan U verleende Diensten beperkt tot een bedrag van £ 1000 of een bedrag dat gelijk is aan de betalingen bij wijze van Incentive voor Hernieuwbare Warmte die U zou hebben ontvangen indien Wij deze Overeenkomst niet hadden geschonden, naargelang welk van beide bedragen hoger is.” 7. Indien uw Product gedurende 31 (eenendertig) opeenvolgende dagen niet met onze Systeemserver verbonden is terwijl U de Domestic RHI Qualifying Data Service gebruikt, ontvangt U van Ons een automatisch e-mailbericht. Hierin delen We U mee dat We hebben vastgesteld dat Uw Product niet langer met onze Systeemserver communiceert. Daarna ontvangt U telkens om de 31 (eenendertig) dagen een automatisch e-mailbericht zolang Uw Product uitgeschakeld blijft. In dat geval is het Uw verantwoordelijkheid om de verbinding weer tot stand te brengen. U moet nagaan of uw Product met uw router verbonden is en met onze server communiceert. We zijn niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van Uw verplichtingen inzake datarapportage voor MMSP indien U (i) deze verbinding niet herstelt; of (ii) Ons automatische e-mailbericht niet opent of de ontvangst van Onze e-mailberichten blokkeert. BELANGRIJK: Deze Overeenkomst inzake Uw gebruik van de Domestic RHI Qualifying Data Service wordt gesloten onder de voorwaarde dat U zich niet kunt uitschrijven voor de automatische e-mailberichten die Wij versturen wanneer uw Product gedurende deze periode niet verbonden is. Diensten inzake diagnose op afstand: 1. Diensten inzake diagnose op afstand zijn slechts beschikbaar indien Uw Product over een FTC5-controller en een wifi-interface beschikt, en momenteel kan communiceren met de MELCloud-diensten. 2. Na Registratie en conform de procedure die in de Gebruikershandleiding wordt uiteengezet, kunt U specifiek vragen aan Onze diensten voor diagnose op afstand om U te helpen met de initiële instellingen of bij het wijzigen van de instellingen. U zult de vraag krijgen om te bevestigen dat U het Product niet gebruikt voor enige verwarming of koeling die van fundamenteel belang is voor de applicatie voordat We op afstand de opdracht geven om een instelling van Uw Product aan te passen. U moet het Product persoonlijk controleren of monitoren wanneer We op afstand een opdracht geven en U moet Ons bevestigen dat de nieuwe instelling werd doorgevoerd. 3. Diensten inzake diagnose op afstand worden verleend op grond van de bepalingen van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot punten 3.3 (opschorting van de Diensten), 3.4 (geen waarborg op permanente beschikbaarheid/geen verwarming of koeling die van fundamenteel belang is voor de applicatie) en 3.6 (Diensten afhankelijk van de functionaliteit van Uw Toegangsapparaat en/of Uw of door derden ter beschikking gestelde uitrusting en internetverbinding). ‘Verbod’ uitschakelen van lokale bediening: Wanneer u de App-functie selecteert en toepast om het gebruik van een lokale regelaar voor de invoer van bedieningsgegevens voor Uw Product uit te schakelen, verloopt de bediening uitsluitend via de App. In dat geval is het Uw verantwoordelijkheid om de verbinding met ons Systeem te verzekeren, zodat de instellingen die u invoert verder via de App kunnen worden toegepast.  U kunt het gebruik van een lokale regelaar voor uw product op elk moment hervatten door de selectie van deze functie in de App ongedaan te maken. In de app Energierapport voor ‘MXZ Multi-Split’ airco-producten Bevinden Uw Producten zich binnen bereik voor de ‘MXZ Multi-Split’ Energierapportfunctie van de App die een indicatief energieverbruik voor uitsluitend deze Producten verstrekt, dan is de geldigheid van de indicatieve energieverbruiksgegevens afhankelijk van de compatibiliteit van: (i) De geïnstalleerde binnenunit van de airco: alleen de binnenunits die in deze tabel opgenomen zijn, zijn compatibel met de App: Compatibele Binnenmodellen MSZ-AP15VG, MSZ-EF50VG, MLZ-KP25VF, PCA-M50KA, MSZ-AP20VG, MSZ-HR25VF, MLZ-KP35VF, PCA-M60KA, MSZ-AP25VG, MSZ-HR35VF, MLZ-KP50VF, PEAD-M50JA, MSZ-AP35VG, MSZ-HR42VF, MFZ-KT25VG, PEAD-M50JAL, MSZ-AP42VG, MSZ-HR50VF, MFZ-KT35VG, PLA-M50EA, MSZ-AP50VG, MSZ-LN18VG, MFZ-KT50VG, PLA-M60EA, MSZ-EF18VG, MSZ-LN25VG, SLZ-M15FA, MSZ-EF22VG, MSZ-LN35VG, SLZ-M25FA, MSZ-EF25VG, MSZ-LN50VG, SLZ-M35FA, MSZ-EF42VG, MSZ-LN60VG, SLZ-M50FA (ii) De geïnstalleerde buitenunit van de airco: alleen de buitenunits die in deze tabel opgenomen zijn, zijn compatibel met de app: Compatibele Buitenmodellen (Serie MXZ) MXZ-2F33VF, MXZ-3F54VF, MXZ-4F80VF, MXZ-3HA50VF, MXZ-2F42VF, MXZ-3F68VF, MXZ-2HA40VF, MXZ-2F53VF, MXZ-4F72VF, MXZ-2HA50VF Het energierapport wordt verstrekt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot punt 3. Het energierapport is louter indicatief en kan het eigenlijke energieverbruik niet weergeven. Het energierapport gaat uit van een passende productkeuze en -toepassing, en niet van abnormale werkingsomstandigheden die een impact hebben op het energieverbruik. Het Energierapport vermeldt de indicatieve energiegegevens die door het Systeem worden berekend op basis van de werkingsstatus van de Producten die aan onze Systeemserver wordt meegedeeld. Indien deze verbinding gedurende enige tijd niet beschikbaar is, vermeldt het Energierapport de indicatieve energiegegevens voor die periode niet. In een dergelijk geval behoort het tot uw verantwoordelijkheid om de verbinding opnieuw tot stand te brengen. U dient na te gaan of de buitenunit van uw product met uw router verbonden is en met onze server communiceert. Google Maps: 1. Het gebruik van de Google Maps-functie in het kader van de Diensten is onderworpen aan: a. de gebruiksvoorwaarden van Google. Zie: https://www.google.com/intl/en_uk/help/terms_maps.html b. het privacybeleid van Google. Zie: http://www.google.com/policies/privacy 2. Het feit dat Wij de Google Maps-functie in de Diensten opnemen, impliceert geen goedkeuring door Google. Amazon Alexa Het gebruik van de functie Alexa voice services binnen de bedieningsinstellingen van MELCloud is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van Alexa: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740 en alle voorwaarden, richtlijnen en kennisgevingen in verband met deze gebruiksvoorwaarden. Dit omvat zonder beperking de Amazon’s Privacy Notice: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 De opname van de functie Alexa voice services binnen onze diensten impliceert geen goedkeuring door Amazon. Toegang tot de functie Alexa voice services is mogelijk niet beschikbaar vanuit uw regio en/of wordt mogelijk niet ondersteund in uw taal. Om de functie Alexa voice service toe te passen, heb je nodig: a. een geldig Amazon account; b. een apparaat dat spraakopdrachten kan ontvangen via Alexa-functionaliteit; c. download de Alexa app op uw toegangsapparaat en activeer en koppel het apparaat tot de MELCloud-functies in Alexa; d. vraag Alexa om MELCloud te bedienen. Het verwerken van de spraakbesturing gebeurt binnen Amazon. Uw spraakcommando’s moeten voldoen aan de Alexa Voice Command opties in de “Skills” functie(s) voor MELCloud. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een niet-conforme spraakopdracht. Een verandering van instelling wordt alleen uitgevoerd wanneer wij dit ontvangen van Amazon. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of verlies van overdracht. Google Assistant Het gebruik van Google Assistant spraakdiensten binnen de Services voor het toepassen van controle-instellingen in MELCloud is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Google Assistant: https://developers.google.com/assistant/community/terms alsook alle voorwaarden, richtlijnen en mededelingen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Dat omvat zonder beperking Google Privacy Notice: https://policies.google.com/privacy De opname van Google Assistant voice-services in de Services houdt geen goedkeuring in door Google. Toegang tot Google Assistant spraakdiensten binnen de Services is mogelijk niet beschikbaar vanaf uw grondgebied of wordt mogelijk niet ondersteund in uw taal. Om de Google Assistant spraakdiensten te implementeren, dient u: a. te beschikken over een geldig Google-account; b. te beschikken over een apparaat dat spraakopdrachten kan ontvangen via de Google Assistant functionaliteit; c. de Google Home-app te downloaden naar uw apparaat en dat apparaat in te schakelen en te koppelen aan de MELCloud 'Home Control' in Google Home; d. Google Home te vragen om MELCloud te bedienen. De verwerking van de spraakbesturing gebeurt binnen Google's Assistant voice services. Uw spraakopdrachten moeten voldoen aan de opties voor spraakopdrachten van Google Assistant voor MELCloud Connected Devices. We zijn niet verantwoordelijk voor niet-conforme spraakopdrachten. We implementeren een instelling alleen als we deze van Google ontvangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of verlies van de transmissie. LIJST VAN DE TAALVERSIES TAAL      Privacybeleid DUITS http://emea.mitsubishielectric.com/de/utilities/privacy/index.page SPAANS http://emea.mitsubishielectric.com/es/utilities/privacy/index.page FRANS http://emea.mitsubishielectric.com/fr/utilities/privacy/index.page ITALIAANS http://emea.mitsubishielectric.com/it/utilities/privacy/index.page NEDERLANDS http://nl.mitsubishielectric.com/nl/utilities/privacy/index.page POOLS http://pl.mitsubishielectric.com/pl/utilities/privacy/index.page PORTUGEES http://emea.mitsubishielectric.com/pt/utilities/privacy/index.page ZWEEDS http://se.mitsubishielectric.com/sv/utilities/privacy/index.page ARMEENS http://emea.mitsubishielectric.com/ar/utilities/privacy-policy/index.page NOORS http://no.mitsubishielectric.com/no/utilities/privacy/index.page RUSSISCH http://ru.mitsubishielectric.com/ru/utilities/privacy-policy/index.page TURKS http://tr.mitsubishielectric.com/tr/utilities/privacy-policy/index.page                 TAAL Aanvraagformulier GDPR DUITS https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1103/kiyaku.php?fid=1103 SPAANS https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1106/kiyaku.php?fid=1106 FRANS https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1102/kiyaku.php?fid=1102 ITALIAANS https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1104/kiyaku.php?fid=1104 NEDERLANDS https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1108/kiyaku.php?fid=1108 POOLS https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1107/kiyaku.php?fid=1107 PORTUGEES https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1105/kiyaku.php?fid=1105 ZWEEDS https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1109/kiyaku.php?fid=1109 Algemene voorwaarden van MELCloud v9.00