УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА MELCLOUD 1 Дефиниции 1.1 Когато следните думи с главни букви са използвани в това Споразумение, те ще означават: (a) Устройство за достъп: Устройството, което използвате за достъп до Услугите, включително компютри, смартфони и таблети, и което отговаря на минималните изисквания, посочени в Ръководството за потребителя; (b) Споразумение: условията, посочени или включени чрез препратка към настоящия документ; (c) Приложение: софтуерното приложение, разработено от Нас, което позволява използването на Услугите на устройството за достъп за изтегляне от определени магазини за софтуерни приложения на https://app.melcloud.com (d) Потребител: означава физическо лице, действащо за цели, които са изцяло или главно извън търговията на това лице, бизнеса, занаята или професията му; (e) Събитие извън нашия контрол: е дефинирано в клауза 8.2; (f) Гост потребител: означава лице, което е упълномощено от Първичен потребител да използва Услугите, както е посочено в клауза 4; (g) Първичен потребител: означава човекът, който пръв извърши Регистрацията, и който има възможността да упълномощи Госта потребител да използва Услугите или всяко физическо лице, на което този човек прехвърля такива права и отговорности, в съответствие с условията на това Споразумение; (h) Продукт: е отоплителният или охлаждащ продукт (включително всички компоненти за wifi връзка и софтуер или фърмуер, вградени в такъв продукт или компоненти), произведени от нас или Наши филиали и които са посочени като съвместими с Услугите в Ръководството на потребителя; (i) Регистрация: Вашата регистрация на профил с нас, за да използвате Услугите; (j) Услуги: услугите, които Ви предоставяме, както е посочено в Ръководството за потребителя и които съответстват на Вашата регистрация. Някои части от Услугите са достъпни, само ако сте закупили определена функционалност от Вашия дистрибутор на продукти или инсталатора и/или могат да бъдат предмет на допълнителни условия, които са изложени в Графика за специфичните условия на услугата; (k) Поддържани територии: невинаги означава тези държави, които са посочени в Ръководството за потребителя; (l) Система: Уебсайтът или Приложението (включително всички осъществени актуализации), които използваме за предоставяне на Услугите; (m) Актуализации: значението е посочено в клауза 5.3; (n) Ръководство на потребителя: означава ръководство за употреба (както е променяно от време на време) в уебсайта; (o) Ние/Наш/Нас: означава Mitsubishi Electric Europe B.V., холандска компания с ограничена отговорност, регистрирана на адрес Capronilaan 46 1119NS Schiphol-Rijk, Холандия и действаща чрез своя клон в Англия (регистрационен номер FC019156, BR003391) с регистрационен адрес Travellers Lane, Hatfield, Herts, AL10 8XB United Kingdom за доставка на Услугите; (p) Уебсайт: означава URL адресът – www.MELCloud.com (q) Вие/Вашият: означава всеки Първичен потребител или Гост потребител (според случая), получаващи Услугите по това Споразумение. 2 Нашето споразумение с вас 2.1 Това Споразумение урежда Регистрацията и доставката на Услугите за вас. Моля, уверете се, че сте прочели условията внимателно, включително правилата и условията, посочени в следващите документи, които са включени като препратки в този документ: (a) ръководството за потребителя; (b) условията за употреба на вашата лична информация – виж клауза 10; и (c) изискванията за удостоверяване на потребителя, с които се съгласявате като част от процеса на регистрация. 2.2 Преди Регистрацията е разрешено и Вие можете да използвате Услугите, като трябва да потвърдите, че сте прочели и разбрали условията и сте приели Споразумението. При регистрация задълженията Ви по това Споразумение ще станат задължителни за вас. 2.3 Настоящото Споразумение може да бъде преразглеждано от нас от време на време, за да отрази промените в предоставянето на Услугите и/или рисковете при предоставянето на Услугите, като Ви уведомим с най-малко тридесет (30) дневно предизвестие за промените. Ние ще Ви уведомим, като публикуваме преработеното Споразумение в уебсайта или ще Ви съобщим променените условия на Споразумението по имейл на адреса, записан в секцията Информация за потребителя на Системата или по друг подходящ начин. Когато се правят такива промени, Вие сте свободни да прекратите използването на Услугите в съответствие с клауза 9.2, ако не приемете променените условия на Споразумението; въпреки това обаче няма да Ви бъде разрешено да продължите да използвате Услугите след изтичането на тридесет (30) дни, докато не приемете променените условия на Споразумението. 2.4 Това Споразумение не покрива Вашата употреба на Продукта и Ние не поемаме никаква отговорност за начина, по който употребявате Продукта или за дефектите му. Отговорността, възникваща от вашата покупка и употребата на Продукта, се урежда от условията на споразумението, което вие имате с физическото или юридическото лице, което ви е продало и/или инсталирало Продукта. Ние не поемаме никаква отговорност за поддръжката на Продукта, поета от физическото или юридическото лице, което ви е продало и/или инсталирало Продукта: без ограничение, това включва всякакви първоначални настройки на Продукта или промяна на всякакви настройки, направени от това физическо или юридическо лице. 2.5 Независимо от всяко описание на Услугата, посочено във всякакви други документи или литература, свързани с Продуктите, описанието на услугата в Ръководството за потребителя напълно описва обхвата на Услугите и замества такива описания. 3 Предоставяне и получаване на Услугите 3.1 Ние ще Ви предоставим Услугите от датата на Регистрацията. Няма такса за използване на Услугите, освен посочените в клауза 5.2 и вие можете да прекратите това Споразумение (и Ние ще спрем да предоставяме Услугите) по всяко време в съответствие с клауза 9.2. 3.2 По време на срока на нашето Споразумение, ние ще положим разумни усилия, за да направим Услугите достъпни за вас и в съответствие с Ръководството за потребителя и останалата част от Споразумението и винаги ще предоставяме Услугите с разумни умения и грижа. Въпреки това е възможно да има закъснения заради обстоятелства, извън нашия контрол. Вижте клауза 8 за Нашите отговорности, когато възникне обстоятелство извън нашия контрол. 3.3 Може да ни се наложи също да преустановим Услугите, ако трябва да обърнем внимание на технически проблеми или проблеми, свързани със сигурността на Услугите и ще положим разумни усилия да възстановим Услугите възможно най-бързо след това. Ние ще Ви уведомим предварително, ако това се случи, чрез известие на Уебсайта и/или чрез имейл, освен ако проблемът не е спешен (тогава ние ще ви уведомим възможно най-скоро след това). При условие, че сме спазили горепосочените разпоредби за уведомяване, ние няма да носим отговорност пред вас за липсата на Услугите по време на такова прекратяване. 3.4 Услугите се предоставят като вторичен мониторинг и контрол на съоръжението. Вие потвърждавате, че Услугите са предоставени на принципа "както е" и за тях не е гарантирано, че ще бъдат достъпни непрекъснато или ще изпълняват всички указания, правени през Услугата и в частност на тях не може да се разчита като на приложение за каквото и да било критично отопление или охлаждане. Следователно трябва също така да уредите човек физически да провери дали продуктът е настроен според вашите желания, ако не е налице или има неточна информация за Продукта, или неизпълнението на инструкциите за употреба ще Ви причинят каквито и да било загуби. 3.5 С изключение на степента, която е изрично посочена от нас като част от обхвата на изискваната функционалност, Ние не гарантираме наличието на данни за историята, свързани с настройките на Продукта, показвани от Услугите от време на време, като такива данни могат да се променят или изчезнат по всяко време. 3.6 Вие потвърждавате, че получаването на Услугите зависи от оборудването и услугите, предоставяни от вас или трети лица, които Ние не контролираме, и за които не носим отговорност, като правилното функциониране на вашето Устройство за достъп, мрежовото оборудване и предоставянето на интернет услуги. Услугата може да не е налична, ако тези компоненти не функционират правилно. 3.7 Вие ще: (a) използвате системата и услугите само чрез приложението или уебсайта; (b) използвате системата и услугата само във връзка с продукти, разположени в поддържаните територии; (c) гарантирате, че цялата информация, предоставена от нас по време на регистрацията и при използването на услугата е вярна и пълна; (d) използвате системата и услугите само във връзка с продуктите, които притежавате или контролирате и в рамките на реквизитите, които притежавате или контролирате и няма да ги препродавате или да предоставяте услугите на някой друг, освен в случаите, когато сте първичен потребител, когато е изрично разрешено съгласно клауза 4 (гост потребители и инсталатори); (e) използвате системата и услугите в съответствие със споразумението и съответните закони; (f) спазвате клауза 7 по отношение на личната информация, която обработвате посредством/във връзка със Системата; (g) няма да позволявате на друг човек да използва системата или услугите или вашето устройство за достъп чрез вашите лични данни за вход, парола или други детайли за профила на услугата; (h) няма да копирате, адаптирате, модифицирате, разглобявате, разкомплектовате, препроектирате или създавате производни работи въз основа на системата; (i) няма да въвеждате никакви вируси, червеи, логически бомби или други софтуери в системата и няма по друг начин да наранявате системата или услугите или който и да е друг потребител на системите или услугите или техните свойства или данни; (j) разполагате с актуални, достъпни на пазара защитни стени и антивирусен софтуер и инсталирате актуализации незабавно след получаване на всяко оборудване, което използвате, за да получите услугите; (k) използвате услугите само във връзка с типовете и максималният брой продукти, устройства за достъп и други софтуери, хардуери и мрежови връзки, които отговарят на минималните изисквания, посочени в ръководството за потребителя, освен ако не са изрично писмено упълномощени от нас; (l) ако използвате услугата през приложение, инсталирайте актуализациите на приложението, когато бъдете подканени да го направите (ако не го направите, като резултат услугата може да бъде недостъпна или да не функционира в съответствие с текущото описание в ръководството за потребителя); (m) спазвате условията на всеки магазин за приложения на трети страни (като apple app store, google play или windows store), когато използвате услугите на такъв магазин за приложения, за да изтеглите приложението. ние не носим отговорност за наличността или услугите, предлагани в магазина за приложения; и (n) носите отговорност за изплащането на всички такси на вашия доставчик на интернет услуги или носител на мобилни устройства, направени в резултат на използването на системата и услугите и потвърждаваме, че не носим отговорност за такива такси. 4 Гост потребители и инсталатори 4.1 Основните потребители ще бъдат отговорни за всяка употреба на Услугите, направена от Гост потребители и инсталатори. 4.2 Основните потребители не могат да упълномощават повече от броя съпътстващи Гост потребители, посочени в Ръководството за потребителя по отношение на Продукт, освен ако не са изрично писмено упълномощени от нас. 4.3 Гост потребителите и инсталаторите трябва да се съгласят да спазват условията на това Споразумение като част от процеса на регистрация. 5 Поддръжка и как можем да се свържем един с друг 5.1 В случай, че има проблем с Услугите, моля, свържете се с нас, за да Ни съобщите и да ни дадете разумна възможност в сътрудничество с нас да разрешим всеки проблем, в съответствие с клауза 5.4 или по телефона за обслужване на клиенти и номера за жалби за Поддържаната територия, където се намират продуктите, както е посочено в Уебсайта. 5.2 Ние няма да предоставяме поддръжка чрез телефонен номер със специална тарифа. Всяка телефонна поддръжка ще се предоставя само при приложимата основна тарифа. 5.3 Възможно е да разработим корекции, поправки на бъгове, ъпгрейди и други модификации на Системата и Услугите (Актуализации). Вие се съгласявате, че Ние можем да Актуализираме Системата и Услугите, без да изискваме допълнително съгласие или действие от вас. Ако не искате такива Актуализации, вашето единствено средство е да прекратите това Споразумение и да прекратите напълно използването на Услугите. 5.4 Ние можем да се свържем с Вас по един от следните начини: - Чрез нашите съобщения, публикувани на Уебсайта; - Чрез имейл адрес, предоставен от Вас при регистрацията (или променен от Вас чрез секцията информация за потребителя). Моля, вижте клауза 10.10 за детайли относно това как да се свържете с нас ако имате някакъв въпрос относно Вашите лични данни или ако желаете да упражните правата си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни. При други въпроси, може да се свържете с Нас: - На имейл: MELCloud@meuk.mee.com; или - Чрез нашия имейл адрес, приложим към съответната поддържана територия, където се намира продукта/продуктите, както е посочено в Уебсайта; или - По пощата на адрес: MELCloud, Mitsubishi Electric Europe B.V. Travellers Lane, Hatfield, Herts, AL10 8XB, United Kingdom; и Вашият въпрос или молба ще бъдат пренасочени към отговорното лице. Моля, имайте предвид, че може по всяко време да се откажете от всякакви изискване за получаване на маркетингови съобщения, чрез премахване на тази опция в Настройки/секция Опции на приложението в самото приложение или като се свържете с Нас по начините, описани по-горе. 5.5 Всяко подобно съобщение (както и всякакви известия, свързани със спирането и прекратяването на Услугите) ще се считат за ефективни към момента на изпращането им, ако съответната страна може да докаже, че успешно е изпратила съобщението. Затова е важно винаги да поддържате валиден имейл адрес в секцията Информация за потребителя на Системата. 6 Употреба на системата 6.1 Ние ви предоставяме непрехвърляем, неизключителен лиценз за употреба на Системата и съдържащите се в нея данни, единствено за целите на извличане на полза от Услугите и за мониторинг и контрол на Продукта, инсталиран в собственост, която притежавате или контролирате през вашето Устройство за достъп за периода между Датата на регистрацията и датата на прекратяване на договора от всяка от страните – Ваша или Наша. 6.2 Някои компоненти на Системата могат да бъдат обект на Лиценза MIT или на други лицензи с отворен код (Софтуер с отворен код). Тези компоненти Ви се предоставят при спазване на условията на съответния лиценз с отворен код, където се изисква тази информация да бъде включена в заглавната част за авторските права в рамките на текстовия файл в съответния компонент. Нищо в това Споразумение не ограничава Вашето право да копирате, модифицирате и разпространявате такъв Софтуер с отворен код в съответствие със съответните условия за лицензи с отворен код.  6.3 Системата и данните, съдържащи се в нея, са изключителна Наша собственост или на нашите лицензодатели, кодът е поверителен и Вие няма да имате лиценз, права, право на собственост или интереси в Системата и съдържащите се в нея данни или всякакви други софтуери или хардуери или ноу-хау, които Ние използваме за предоставяне на Услугите, освен ако не е изрично посочено в Споразумението. 6.4 Ако някой твърди, че Системата нарушава техните права на интелектуална собственост или Ние от друга страна вярваме, че Системата може да наруши правата на интелектуална собственост на което и да е лице, тогава Ние можем да променим Системата, за да избегнем такова нарушение или незабавно да спрем Услугите или да прекратим договора чрез писмено известие до вас, като публикуваме съобщението на Уебсайта или като ви уведомим по имейл на адреса, записан във вашия профил за Услугата или чрез друг подходящ начин. 6.5 Вие се съгласявате, че няма директно или индиректно да експортирате и реекспортирате Системата, до която и да е друга държава в нарушение на приложимия контрол върху експорта. 7 Вашата употреба на лична информация Когато обработвате лична информация посредством/във връзка със Системата (включително – когато сте Първичен потребител – лична информация, свързана с Гост потребители или други субекти на данни, които могат да се идентифицират посредством Вашата регистрация и/или употреба на Системата и Услугите), ще обработвате тази лична информация в съответствие с приложимите закони за защита на данните, включително чрез предоставяне на уведомления и получаване на съгласия и разрешения съгласно изискванията на приложимите закони за защита на данните 8 Нашата отговорност към вас 8.1 В съответствие с клаузи от 7.2 до 7.5 нашата отговорност към вас за Вашите загуби, произтичащи от или във връзка с това Споразумение (независимо дали са преки или косвени, възникващи по какъвто и да е начин, включително по закон, договор или деликт (включително небрежност)) за всички предоставени ви Услуги е: (a) когато е заплатена цена за Продукта (с изключение на всички такси за инсталиране), ограничена до по-ниска цена от £ 1000 и сума, равна на цената, платена за Продукта (с изключение на всички инсталационни такси), контролиран чрез Услугите, и който е засегнат от Нашето нарушение на Споразумението; или (b) когато не е заплатена цена за Продукта (с изключение на всички такси за инсталиране), ограничена до £ 1000. 8.2 В съответствие с клаузи от 7.3 до 7.6, Ние не носим отговорност към вас по силата на това Споразумение или във връзка с него, за следните загуби, независимо дали са преки или косвени, възникващи по какъвто и да е начин, включително по закон, договор или деликт (включително небрежност) (и където Вие сте Потребител, следното се отнася за загуби, свързани с вашия бизнес, но не и по друг начин): загубата или повредата на данни в Системата или във вашите Устройства за достъп или друго оборудване или хранилища, очаквани спестявания, загуба на печалба, приходи, бизнес, прекъсване на дейността или загуба на бизнес възможност, договор, добра воля, репутация или загуби. 8.3 В съответствие с клаузи 7.2 и 8.3, ние няма да носим отговорност за загуби, които не са причинени от нашето нарушение или които не са предвидими (т.е. ако е очевидно, че това ще се случи, или ако по време на сключването на договора и двете страни – наша и ваша знаем, че това може да се случи). Ако ние не сме уведомени от вас за всякакви специални обстоятелства, свързани с вашата употреба на Услугите, то ние не носим отговорност пред вас за всякакви непредвидени загуби. 8.4 Ние не изключваме или ограничаваме по никакъв начин Нашата отговорност за: (a) смърт или телесна повреда, причинена от Наша небрежност или от небрежността на нашите служители, агенти или подизпълнители; (b) измама или измамно представяне; (c) доколкото е приложимо: (i) нарушение на понятията, посочени в раздели 9, 10, 17(2), 17(3), 17(6) и 17(7) от Закона за правата на потребителите от 2015 г.; и (ii) всяка отговорност съгласно Закона за защита на потребителите от 1987 г.; (d) доколкото ние не можем по друг начин да изключим или ограничим тази отговорност по закон. 8.5 В съответствие с клауза 7.4, всяко искане срещу нас трябва да бъде направено незабавно след откриване на нарушението на настоящите Условия. 8.6 Когато Вие сте Потребител и Приложението причинява щети на вашето Устройство за достъп или друго цифрово съдържание на вашето Устройство за достъп и такива щети са причинени от наш пропуск да използваме разумни умения и грижа, ние или ще поправим щетите, или ще ви платим подходяща компенсация (която се ограничава до приложимата горна граница, посочена в точка 7.1). Въпреки това, Ние няма да носим отговорност за щети, които Вие бихте могли да избегнете, като следвате нашите съвети да приложите Актуализация, предложена ви безплатно или за щети, причинени от неспазването на Ръководството за потребителя, включително спазването на минималните системни изисквания, препоръчани от нас. 9 Събития извън нашия контрол 9.1 Ние няма да носим отговорност при невъзможност за изпълнение или забавяне на изпълнението, на което и да е от Нашите задължения по настоящото Споразумение, причинени от Събитие извън нашия контрол. 9.2 Събитие извън нашия контрол означава всяко действие или събитие, извън Нашия разумен контрол, включително неограничени индустриални действия, граждански вълнения, бунт, инвазия, тероризъм, военни пожари, експлозия, буря, наводнение, земетресение, епидемия или друго природно бедствие или неуспех на обществени или частни телекомуникационни мрежи или други системи за информационни технологии. Всяка липса на уеб магазин за приложения, през който актуализирани копия на Приложението могат да бъдат изтеглени, също ще бъде Събитие извън нашия контрол. 9.3 Ако Събитие извън нашия контрол засегне изпълнението на задълженията ни по настоящото Споразумение, ние ще Ви уведомим възможно най-бързо и нашите задължения ще бъдат прекратени, а времето за тяхното изпълнение ще бъде удължено с времето на Събитието извън нашия контрол. Ние ще подновим Услугите възможно най-бързо, след като Събитието извън нашия контрол бъде преустановено, освен ако това Събитие извън нашия контрол продължи повече от 3 месеца, при което Ние можем да прекратим Споразумението, като Ви изпратим 30-дневно писмено предизвестие без допълнителна отговорност към вас. 10 Права за прекратяване на настоящото Споразумение и анулиране Предоставянето на услуги 10.1 Настоящото споразумение е в сила от датата на Регистрацията, докато не бъде прекратено от Ваша или Наша страна. 10.2 Вие можете да прекратите Споразумението и да анулирате Вашия профил за Услугата по всяко време с незабавно действие, като закриете вашия профил за Услугата с нас. 10.3 Ние можем да прекратим това Споразумение: (a) по всяко време, като изпратим тридесет (30) дневно писмено предизвестие по електронната поща на адреса, записан във Вашия профил за Услугата или по друг подходящ начин; (b) с незабавно действие, ако Вие сте в нарушение на Споразумението; и/или (c) в съответствие с клауза 6.4 или 9.3. 10.4 Съгласно клауза 9.2, всяко прекратяване на договора няма да засегне никакви начислени взимания, права или отговорности от Ваша или Наша страна. 10.5 Когато сте закупили Продукта и ние прекратим Услугата в рамките на 6 месеца от датата на тази покупка, съгласно клауза 9.3 (a), вие имате право на възстановяване на покупателната цена на Продукта. Когато купувате Mitsubishi Electric Wi-Fi интерфейс, който е подходящ за инсталиране със съществуващ инсталиран Продукт и Ние прекратим Услугата в рамките на 6 месеца от датата на вашата покупка, в съответствие с Клауза 9.3 (a), вие имате право на възстановяване на платената от вас цена за покупката и инсталирането на този Wi-Fi интерфейс. 11 Използване на вашата лична информация Първичните потребители имат достъп до информацията на Гост потребителя 11.1 Ако сте Гост потребител, моля имайте предвид, че Първичният потребител ще може да вижда и да има достъп до всяка информация, включително лична информация, която Гост потребителят въвежда или генерира; на Първичния потребител ще бъде осигурена тази информация, доколкото е възможно, съвместно с неговата/нейната лична информация в отговор на всяко искане за достъп или преносимост. Събрана лична информация 11.2 При свързване на Продукта към Вашия рутер, Вашият рутер ще Ни изпрати MAC адреса и серийния номер на Вашия продукт и IP адреса на Вашата LAN и WAN, но не и друга информация. Освен ако не сте регистрирали Продукта с нас чрез друг канал, Ние няма да имаме средства да асоциираме тези данни с вас. 11.3 При регистрация за Услугата, Вие ни предоставяте Вашите координати за връзка и информация за Продукта и посочвате Вашите маркетингови предпочитания към нас. Вашият рутер Ни изпраща информация за настройките на Продукта (включително Включване/Изключване, Режим на работа, Вътрешна или външна температура, Температурна настройка, Температура на резервоара, Дебит, Контрол на ламелите, Скорост на вентилатора, Работен статус, Действия с таймер, Статус на грешките, Информация за поддръжката, Електрически данни и всеки специфичен за продукта функционален статус) и инструкциите, които Вие ни давате чрез Системата. 11.4 Вие можете също така да Ни предоставите лична информация чрез кореспонденция и обаждания за поддръжка. Как се използва и споделя информацията; основания за употреба; и употреба извън територията на Обединеното кралство/Европейското икономическо пространство 11.5 Ние ще използваме личната информация, която Вие ни предоставяте, както е посочено по-долу (нашите основания, обосноваващи такова използване, са посочени в скоби след всяка употреба): (a) да предоставяме мониторинг, контрол, поддръжка и следпродажбени услуги, включени в Услугите (да осъществяваме контакт с вас); (b) да развиваме и подобряваме Нашите услуги и продукти (Вашата лична информация ще бъде деперсонализирана за тези цели, освен когато отговаряме на проблем с Вашия продукт, което е в нашите законни интереси (да подобрим нашия бизнес)); (c) да Ви предоставим подробности за нови продукти и услуги, които могат да представляват интерес за вас (но само когато сте посочили, че искате да се свързваме с вас за такива оферти, което е в нашите законни интереси (да рекламираме бизнеса си); (d) да спазваме правните задължения, приложими към нас, и да отговаряме на исканията на правоприлагащите и регулаторните органи (което може да доведе до разкриване на Вашата лична информация на такива трети страни, за да се спазват нашите правни задължения); (e) ние можем да прехвърлим личната информация към страни, извън обединеното кралство и европейското икономическо пространство, чиито режими за защита на данните може да не са толкова строги, колкото тези в обединеното кралство. където и да прехвърляме данните, ние ще правим това само в съответствие с приложимите закони за защита на данните и ще гарантираме, че юридическото лице, което получава такава лична информация има подходящ механизъм за износ (ако се свържете с нас, ние ще ви предоставим подробности за съответния механизъм за износ); и (f) ние можем да споделяме личната информация с други компании, агенти и изпълнители на Mitsubishi Electric за целите, изложени по-горе и тези юридически лица могат да използват личната информация за тези цели. Колко време пазим личната информация 11.6 Ако прекратите Услугите чрез дерегистрация: (a) ще спрем да събираме информацията, посочена в клаузи 10.1 и 10.2, при условие че вие изключите продукта от рутера си, за да спрете информацията по клауза 10.2, която се изпраща в системата; (b) ние ще спрем да съхраняваме и използваме всяка лична информация, която вие сте предоставили, в съответствие с клауза 10.5 (освен до степен, до която ние разумно определяме, че трябва да пазим такава информация, за да отговорим ефективно на всякакви искове срещу нас). 11.7 Когато Услугите се дерегистрират, Ние изтриваме Вашата лична информация, включително всяко изображение, което Вие може да сте ни предоставяли преди това с цел разпознаване на местоположението на помещението (където Вие сте Първичен потребител), достъпът до записите на Гост потребителя, както и всички предварителни задания и записи за помещението, приложени от вас върху Вашия продукт, (където Вие сте Гост потребител), всеки достъп на Гост потребителя, който Вие може да сте получили за всеки друг продукт, регистриран в Системата. 11.8 Можем да запазим данни в нашата Система, които се отнасят до Вашия продукт или до Продукта, който сте използвали, но които не могат да бъдат идентифицирани лично с вас. 11.9 Когато се съгласяваме писмено да прехвърлим Вашите права или Вашите задължения по настоящото Споразумение върху друго лице (виж Клауза 11.1), това прехвърляне не се отнася до Вашата изтрита лична информация, както е описано по-горе. Вашите права, оплаквания и свързване с нас 11.10 Може да намерите нашата Политика за поверителност тук: http://emea.mitsubishielectric.com/en/utilities/privacy/index.page Моля, вижте секция 5 от Политиката за поверителност “Вашите права и свързване с нас”. Налични са преведени версии на Нашата политика за поверителност – моля, обърнете внимание на списъка с езикови версии по-долу: Ако имате някакви въпроси относно това как ние използваме Вашите лични данни или желаете да упражните някое от правата си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително правото да получите детайли от Вашите лични данни, които Ние обработваме в електронен вид, както и за промяна или заличаване на Вашите лични данни, моля, свържете се с Нас като попълните бланката Обща Справка за Съхранение на Личните Данни, която може да намерите тук: https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1101/inquiryform.php?fid=1101 Моля, посочете ясно в бланката, че Вашата справка е свързана с MELCloud. Вашият въпрос или молба ще бъдат пренасочени към отговорното лице. Налични са преведени версии на бланка Обща Справка за Съхранение на Личните Данни – моля, обърнете внимание на списъка с езикови версии по-долу. 11.11 Нашият водещ регулатор за защита на данните е Холандският регулатор за защита на данните (Autoriteit Persoonsgegevens) и неговите координати за връзка са посочени по-долу: Email: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl Адрес: Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60 P.O. Box 93374 2509 AJ Den Haag/The Hague Tel. +31 70 888 8500 Fax +31 70 888 8501 11.12 Можете да подадете жалба във връзка с Нашата обработка на данни към Холандския регулатор за защита на данните (Autoriteit Persoonsgegevens). Друга алтернатива е да се свържете с вашия местен регулатор за защита на данните - списък на Европейските регулатори за защита на данните и техните координати за връзка можете да намерите тук: http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/National_Data_Protection_Authorities_-_Contact_details 12 Други важни условия 12.1 Ние може да прехвърлим правата и задълженията си по настоящото Споразумение на друга организация или юридическо лице, при условие че при прехвърлянето на задълженията си на такава организация, тя е в състояние да изпълни тези задължения и вашите права по настоящото споразумение няма да бъдат накърнени по какъвто и да е начин чрез такова прехвърляне). Можете да прехвърлите правата или задълженията си по настоящото споразумение на друго лице, само ако се съгласим писмено (да не бъдат неоснователно задържани). 12.2 Настоящото споразумение е между вас и нас. Никое друго лице няма да има право да налага каквито и да било условия и всякакви права на трети лица са изключени съгласно Закона за договорите (Правата на трети страни) от 1999 г. 12.3 Дори в случай, че не сме настояли да изпълните някое от задълженията си, или ако ние не упражним някое право или средство за защита срещу вас, произтичащо от настоящото Споразумение или се забавим да го направим, това няма да означава, че се отказваме от нашите права или средства за защита срещу вас и няма да означава, че Вие не е нужно да спазвате задълженията си. Ние ще ви освободим от неизпълнение на задължение само в писмен вид. 12.4 Ако някое правило или условие е считано от съда за незаконно, невалидно или неприложимо, то няма да бъде част от Споразумението, но законността, валидността и приложимостта на останалата част от Споразумението няма да бъдат засегнати. 12.5 Настоящото Споразумение може да бъде променяно единствено от вас или нас чрез писмено съгласие между двете страни – Наша и Ваша, съгласно клауза 2.3. 12.6 Настоящото споразумение, включително документите, включени като препратка, съдържат цялото Споразумение между нас, свързано с предоставянето и използването на Услугите и Системата и отменя всички предишни споразумения, договорености и разбирания между нас, свързани с тази тема. 12.7 И двете страни потвърждаваме, че при сключването на настоящото Споразумение, ние не разчитаме на никакви твърдения, представителства или гаранции (независимо дали са извършени поради небрежност или без умисъл), на което и да е лице (независимо дали е страна по настоящото споразумение или не), различни от изрично посочените в настоящото Споразумение. 12.8 Настоящото Споразумение ще се ръководи и тълкува в съответствие с Английското законодателство. И двете страни се съгласяват с изключителната юрисдикция на Английските съдилища, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ: (a) можем да стартираме производство за установяване на нарушение или неспазване на поверителност във всяка юрисдикция, когато възникне такава причина; (b) когато вие сте потребител в рамките на европейското икономическо пространство: НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ ЗАСЯГА НИКАКВИ ЗАКОННИ ПРАВА, КОИТО ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО ПРИЛОЖИМОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УРЕЖДАЩО НАШЕТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ КЪМ ВАС. Без ограничение, това включва прилагането на законите на вашата държава-членка и вашите права да поискате обезщетение чрез съдилищата на Вашата държава-членка. В допълнение към условията за разрешаване на спорове по-горе, където вие сте Потребител, моля имайте предвид, че възражения могат да се подават за онлайн решение на платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейската комисия, която е достъпна на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN СПИСЪК СЪС СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГИ Този списък описва специфични условия, които се отнасят само за конкретни части от Услугите: Услуга за квалифициране на данни за британското Стимулиране на жилищно отопление от възобновяеми източници ("Услуга за квалифициране на данни за стимулиране на жилищно отопление от възобновяеми източници ”) 1. Описанието на Услугата за квалифициране на данни за стимулиране на жилищно отопление от възобновяеми източници е дадено в Ръководството за потребителя на услугата. Тази Услуга поддържа записване на данни и платформа за преглед на данни за Пакетни услуги за измерване и мониторинг, в съответствие с Наредбите за стимулиране на жилищно отопление от възобновяеми източници от 2014 г. 2. Вие трябва да сте сключили споразумение с вашия инсталатор за Пакетни услуги за измерване и мониторинг (MMSP - Metering and Monitoring Service Package), които отговарят на изискванията на Офиса на пазарите на газ и електричество (Ofgem – Office of Gas and Electricity Markets), по отношение на вашата възобновяема система за отопление, включваща Продукта. 3. Нашето задължение да предоставяме Услуга за квалифициране на данни за стимулиране на жилищно отопление от възобновяеми източници ще започне при Регистрацията ви. Вашият инсталатор ще ни плати за предоставянето на тази услуга. След това ние ще променим вашата Регистрация, за да активираме тази Услуга. Ние ще ви потвърдим, че сме извършили тази активация. 4. Ние запазваме правото си да предоставяме заместващи услуги, които ви позволяват да отговаряте на изискванията за записване на данни за целите на Пакетните услуги за измерване и мониторинг в момента, когато активирате Услугата за квалифициране на данни за стимулиране на жилищно отопление от възобновяеми източници, но в противен случай ще разполагате с нея за 7 години от датата на Регистрация (освен ако не сте уведомени за по-кратък срок в момента на Регистрацията). 5. Ние не поемаме отговорност за валидността на което и да е споразумение за Пакетни услуги за измерване и мониторинг между вас и Вашия инсталатор, нито поемаме някаква отговорност във връзка с поведението на Вашия инсталатор при изпълнение на задълженията си по споразумението за Пакетни услуги за измерване и мониторинг. Регистрацията за или предоставянето на Услуга за квалифициране на данни за стимулиране на жилищно отопление от възобновяеми източници не означава, че вашите Пакетни услуги за измерване и мониторинг са регистрирани от Офиса на пазарите на газ и електричество. Вие може да се консултирате с Офиса на пазарите на газ и електричество относно всяко запитване за Пакетна услуга за измерване и мониторинг преди да я инсталирате за пръв път. Също така вие можете да се консултирате с Офиса на пазарите на газ и електричество, за да получите “Списък за проверка на съдържанието на споразумението”. Можете да се свържете с Офиса на пазарите на газ и електричество чрез електронна поща на domesticrhi@ofgem.gov.uk, като поставите “MMSP” като тема. 6. Във връзка с предоставянето само на Услугата за квалифициране на данни за стимулиране на жилищно отопление от възобновяеми източници, клауза 7.1 на настоящото Споразумение се заменя със следното: 7.1 Съгласно клаузите от 7.3 до 7.5, нашата отговорност към вас съгласно настоящото Споразумение (пряка или непряка, възникнала по силата на закон, договор или деликт) за всички предоставени ви Услуги е ограничена до по-висока от £1,000 и сума, равна на плащанията, свързани със стимулите за възобновяемо отопление, която бихте получили, ако не сме нарушили Споразумението от наша страна.” 7 случай че връзката на Вашия Продукт със сървъра на нашата Система е прекъсната за 31 (тридесет и един) последователни дни, през които използвате Услугата за квалифициране на данни за стимулиране на жилищно отопление от възобновяеми източници, ще получите автоматично имейл съобщение от нас, с което ще Ви информираме, че сме установили спиране на комуникацията на Вашия Продукт със сървъра на нашата Система. След това отново ще получавате автоматично имейл съобщение на всеки 31 (тридесет и един) дни, ако връзката на Вашия Продукт остане прекъсната. В такъв случай Вие отговаряте за извършване на повторното свързване; Вие трябва да проверите дали Вашият Продукт е свързан с Вашия рутер и комуникира с нашия сървър. Не поемаме отговорност за нашето неизпълнение на Вашите задължения за докладване за Пакетни услуги за измерване и мониторинг, ако (i) Вие не възстановите комуникацията; или (ii) Вие не отворите Нашия автоматичен имейл или блокирате получаването на Нашия имейл. ВАЖНО: Като условие към настоящото Споразумение за Вашето ползване на Услугата за квалифициране на данни за стимулиране на жилищно отопление от възобновяеми източници Вие не можете да откажете получаването на Нашето автоматично имейл съобщение, в случай че Вашият Продукт остане несвързан за този период. Дистанционни диагностични услуги: 1. Дистанционните диагностични услуги са достъпни, само ако вашият продукт има FTC5 контролер и Wi-Fi интерфейс и в момента комуникира с услугата MELCloud. 2. След Регистрацията и в съответствие с процедурата, описана в Ръководството за потребителя, можете да поискате от Нашите дистанционни диагностични услуги да ви помогнат при извършване на първоначалните настройки или при промяна на всякакви настройки. Вие ще трябва да потвърдите, че Продуктът не се използва от вас за никакви приложими цели за критично отопление или охлаждане, преди ние дистанционно да приложим командата за пренастройка на вашия продукт. Вие ще трябва физически да проверите продукта, когато издаваме дистанционна команда и да ни потвърдите, че пренастройката е извършена. 3. Дистанционните диагностични услуги се предоставят при условията, включени в настоящото Споразумение, без ограничение, клаузи 3.3 (спиране на услугите), 3.4 (без гаранция за продължаваща наличност/без приложимост за критично отопление или охлаждане) и 3.6 (зависимостта на услугите от функционалността на Устройството ви за достъп и/или до вашето оборудване или това на трето лице и предоставянето на интернет услуги). Деактивиране на „Забраняване“ работата на локалния контролер: Ако изберете и приложите функцията на Приложението за деактивиране на употребата на локалния контролер за въвеждане на оперативни проверки за Вашия Продукт, всички оперативни проверки ще се извършват само посредством Приложението. В такъв случай Вие отговаряте за осигуряване на връзка с нашата Система, така че въведените от Вас настройки да могат да се прилагат чрез Приложението. Можете да възстановите използването на локалния контролер за Вашия продукт по всяко време, като отмените тази функция в рамките на Приложението. Функция енергиен отчет на приложението за продукти за климатизация „MXZ Multi-Split” Ако Вашите продукти са в обхвата на функцията енергиен отчет на Приложението, предоставяща индикативни данни относно енергопотреблението само за тези Продукти, валидността на индикативните данни относно енергопотреблението зависи от съвместимостта на: (i) Инсталираното вътрешно тяло на климатика: само посочените в тази таблица вътрешни тела са съвместими с Приложението: Съвместими модели вътрешни тела MSZ-AP15VG, MSZ-EF50VG, MLZ-KP25VF, PCA-M50KA, MSZ-AP20VG, MSZ-HR25VF, MLZ-KP35VF, PCA-M60KA, MSZ-AP25VG, MSZ-HR35VF, MLZ-KP50VF, PEAD-M50JA, MSZ-AP35VG, MSZ-HR42VF, MFZ-KT25VG, PEAD-M50JAL, MSZ-AP42VG, MSZ-HR50VF, MFZ-KT35VG, PLA-M50EA, MSZ-AP50VG, MSZ-LN18VG, MFZ-KT50VG, PLA-M60EA, MSZ-EF18VG, MSZ-LN25VG, SLZ-M15FA, MSZ-EF22VG, MSZ-LN35VG, SLZ-M25FA, MSZ-EF25VG, MSZ-LN50VG, SLZ-M35FA, MSZ-EF42VG, MSZ-LN60VG, SLZ-M50FA (ii) Инсталираното външно тяло на климатика: само посочените в тази таблица външни тела са съвместими с Приложението: Съвместими модели външни тела (серия MXZ) MXZ-2F33VF, MXZ-3F54VF, MXZ-4F80VF, MXZ-3HA50VF, MXZ-2F42VF, MXZ-3F68VF, MXZ-2HA40VF, MXZ-2F53VF, MXZ-4F72VF, MXZ-2HA50VF Енергийният отчет се предоставя в съответствие с условията в настоящото Споразумение, включително и без ограничение клауза 3. Енергийният отчет е само индикативен и не може да регистрира действителното енергопотребление. Енергийният отчет предполага подходящ избор на Продукт и приложение и отсъствие на анормални работни условия, повлияващи енергопотреблението. Енергийният отчет показва индикативни енергийни данни, изчислени от Системата въз основа на работното състояние на Продукта, съобщено на сървъра на нашата Система. Когато тази връзка не е на разположение за даден период, функцията енергиен отчет не показва индикативни енергийни данни за този период. В такъв случай Вие отговаряте за извършване на повторното свързване; Вие трябва да проверите дали Продуктът на Вашето външно тяло е свързан с Вашия рутер и комуникира с нашия сървър. Google Maps: 1. Използването на функцията Google Карти в рамките на Услугите е предмет на: a. условията за използване на google. вижте: https://www.google.com/intl/en_uk/help/terms_maps.html b. правилата за поверителност на google. вижте: http://www.google.com/policies/privacy 2. Включването на Google Карти в рамките на Услугите не изисква одобрение от Google. Amazon Alexa Употребата на функцията гласови услуги Alexa в рамките на Услугите с цел прилагане на настройки на управлението в MELCloud подлежи на Условията за използване на Alexa: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740 и всички условия, насоки и указания, свързани в рамките на тези Условия за използване. Това включва без ограничение Декларацията за поверителност на Amazon: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 Включването от наша страна на функцията гласови услуги Alexa в рамките на Услугите не означава одобрение от Amazon. Достъпът до функцията гласови услуги Alexa в рамките на Услугите може да не е наличен от Вашата територия или да не се поддържа на Вашия език. За прилагане на функцията гласови услуги Alexa e необходимо: a. да разполагате с валиден акаунт в Amazon; б. да разполагате с устройство, способно да приема гласови команди чрез функцията Alexa; в. да изтеглите приложението Alexа на Вашето устройство за достъп и да активирате и свържете това устройство за достъп с функцията(ите) „Умения“ за MELCloud в Alexa; г. да изискате от Alexa да управлява MELCloud. Обработката на гласовото управление се извършва в рамките на Amazon. Вашите гласови команди трябва да съответстват на опциите за гласови команди на Alexa във функцията(ите) „Умения“ за MELCloud. Не носим отговорност за несъответстващи гласови команди. Прилагаме промяна в настройките само когато я получим от Amazon. Не носим отговорност за забавяне или отказ на предаването. Google Assistant Ползването на гласовите услуги Google Assistant в рамките на услугите за прилагане на настройки на управлението в MELCloud подлежи на условията за ползване на Google Assistant: https://developers.google.com/assistant/community/terms и всички условия, насоки и указания, свързани в рамките на тези условия за ползване. Това включва без ограничение Google Privacy Notice: https://policies.google.com/privacy Включването от наша страна на гласовите услуги Google Assistant в рамките на услугите не означава одобрение от Google. Възможно е достъпът до гласовите услуги Google Assistant в рамките на услугите да не е на разположение от Вашата територия и/или да не се поддържа на Вашия език. За ползване на гласовите услуги Google Assistant е необходимо: а. да имате валиден акаунт в Google; б. да разполагате с устройство, което може да получава гласови команди чрез функцията Google Assistant; в. да изтеглите приложението Google Home на Вашето устройство за достъп и да активирате и свържете това устройство за достъп с MELCloud ‘Home Control’ в Google Home; г. да зададете на Google Home да управлява MELCloud. Обработката на гласовото управление е в рамките на гласовите услуги на Google Assistant. Вашите гласови команди трябва да съответстват на опциите за гласови команди на Google Assistant за свързани с MELCloud устройства. Не носим отговорност за несъответстваща гласова команда. Прилагаме промяна на настройката само когато сме я получили от Google. Не носим отговорност за закъснение или загуба в предаването. LANGUAGE VERSION SCHEDULE LANGUAGE      Privacy policy GERMAN http://emea.mitsubishielectric.com/de/utilities/privacy/index.page SPANISH http://emea.mitsubishielectric.com/es/utilities/privacy/index.page FRENCH http://emea.mitsubishielectric.com/fr/utilities/privacy/index.page ITALIAN http://emea.mitsubishielectric.com/it/utilities/privacy/index.page DUTCH http://nl.mitsubishielectric.com/nl/utilities/privacy/index.page POLISH http://pl.mitsubishielectric.com/pl/utilities/privacy/index.page PORTUGUESE http://emea.mitsubishielectric.com/pt/utilities/privacy/index.page SWEDISH http://se.mitsubishielectric.com/sv/utilities/privacy/index.page ARMENIAN http://emea.mitsubishielectric.com/ar/utilities/privacy-policy/index.page NORWEGIAN http://no.mitsubishielectric.com/no/utilities/privacy/index.page RUSSIAN http://ru.mitsubishielectric.com/ru/utilities/privacy-policy/index.page TURKISH http://tr.mitsubishielectric.com/tr/utilities/privacy-policy/index.page                 LANGUAGE GDPR Enquiry Form GERMAN https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1103/kiyaku.php?fid=1103 SPANISH https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1106/kiyaku.php?fid=1106 FRENCH https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1102/kiyaku.php?fid=1102 ITALIAN https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1104/kiyaku.php?fid=1104 DUTCH https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1108/kiyaku.php?fid=1108 POLISH https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1107/kiyaku.php?fid=1107 PORTUGUESE https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1105/kiyaku.php?fid=1105 SWEDISH https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1109/kiyaku.php?fid=1109 MELCloud Terms and Conditions v9.00