WARUNKI KORZYSTANIA Z MELCLOUD 1 Definicje 1.1 Użyte w treści niniejszej Umowy i zapisane wielkimi literami pojęcia definiuje się jak następuje: (a) Urządzenie dostępowe: każde urządzenie służące uzyskiwaniu dostępu do Usług, w tym komputery osobiste, smartfony i tablety, spełniające minimalne wymogi wskazane w Instrukcji obsługi; (b) Umowa: warunki określone w niniejszym dokumencie lub uwzględnione przez odniesienie; (c) Aplikacja: opracowana przez Nas aplikacja umożliwiająca korzystanie z Usług na Urządzeniu dostępowym, do pobrania ze wskazanych sklepów z aplikacjami lub dostępna za pośrednictwem aplikacji internetowej pod adresem https://app.melcloud.com (d) Konsument: osoba fizyczna podejmująca działania, których cel leży w całości lub w przeważającej części poza obszarem działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej tej osoby; (e) Zdarzenie poza Naszą kontrolą: zgodnie z definicją zawartą w punkcie 8.2; (f) stosować się do klauzuli 7 w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez / w związku z Systemem; (g) Użytkownik-Gość: osoba upoważniona przez Użytkownika głównego do korzystania z Usług, zgodnie z treścią punktu 4; (h) Użytkownik główny: osoba, która jako pierwsza dokonała Rejestracji i może upoważnić Użytkowników-Gości do korzystania z Usług, lub każda inna osoba, której przekazała ona te prawa i obowiązki zgodnie z treścią niniejszej Umowy; (i) Produkt: urządzenie służące do ogrzewania lub chłodzenia (w tym dowolne komponenty służące ustanowieniu połączenia za pośrednictwem sieci Wi-Fi oraz oprogramowanie użytkowe lub firmowe wbudowane w taki produkt lub jego komponenty), wyprodukowane przez Nas lub podmioty powiązane z Nami i wskazane jako zgodne z Usługami w Instrukcji obsługi; (j) Rejestracja: rejestracja konta w celu korzystania z Naszych Usług; (k) Usługi: usługi, które świadczymy zgodnie z treścią Instrukcji obsługi i z dokonaną Rejestracją. Niektóre elementy Usług są dostępne tylko pod warunkiem, że Użytkownik nabył określone funkcje od odsprzedawcy lub instalatora Produktu i/lub mogą one podlegać dodatkowym warunkom określonym w Wykazie szczegółowych warunków świadczenia usług; (l) Obsługiwane terytoria: kraje wymienione w Instrukcji obsługi, zgodnie z wprowadzanymi co pewien czas zmianami; (m) System: Witryna lub Aplikacja (w tym wszelkie ich aktualizacje), których używamy w celu świadczenia Usług; (n) Aktualizacje: zdefiniowane w punkcie 5.3; (o) Instrukcja obsługi: oznacza instrukcję obsługi (wraz ze wszelkimi zmianami) opublikowaną na Stronie internetowej; (p) My/Nasz: oznacza Mitsubishi Electric Europe BV, holenderską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem Capronilaan 46 1119NS Schiphol-Rijk, Holandia i prowadzącą działalność za pośrednictwem swojego oddziału w Anglii (zarejestrowanego pod numerem FC019156, BR003391), z siedzibą pod adresem Travellers Lane, Hatfield, Herts, AL10 8XB Wielka Brytania w zakresie świadczenia Usług; (q) Witryna internetowa: oznacza adres URL www.MELCloud.com (r) Ty/Twój: oznacza każdego Użytkownika głównego lub Użytkownika-Gościa (w zależności od przypadku) korzystającego z Usług w ramach niniejszej Umowy. 2 Nasza Umowa z Tobą 2.1 Niniejsza Umowa reguluje Rejestrację i świadczenie Usług na Twoją rzecz. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami, w tym warunkami będącymi przedmiotem następujących dokumentów, które są dołączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie: (a) Instrukcja obsługi; (b) warunki Korzystania z Twoich danych osobowych - patrz punkt 10; (c) wymogi dotyczące uwierzytelniania użytkownika, na które wyrażasz zgodę w procesie Rejestracji. 2.2 Zanim dokonasz Rejestracji i będziesz mógł korzystać z Usług, musisz potwierdzić, że przeczytałeś i zrozumiałeś/aś warunki oraz zaakceptować Umowę. Po dokonaniu Rejestracji, niniejsza Umowa będzie miała wobec Ciebie moc wiążącą. 2.3 Niniejsza Umowa może być przez Nas modyfikowana co pewien czas, aby odzwierciedlała zmiany w świadczeniu Usług i/lub ryzyko związane ze świadczeniem Usług, przy czym o zmianach będziemy informowali z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Powiadomimy Cię, publikując zmienioną treść Umowy w Witrynie internetowej lub przesyłając Ci zmienione warunki Umowy pocztą elektroniczną na adres podany w sekcji Informacje o Użytkowniku Systemu lub w inny odpowiedni sposób. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Użytkownik może odstąpić od korzystania z Usług zgodnie z treścią pkt 10.2, jeśli nie zaakceptuje zmienionych warunków Umowy. Po upływie trzydziestu (30) dni, nie będzie mógł korzystać z Usług, dopóki nie zaakceptuje zmienionych warunków Umowy. 2.4 Niniejsza Umowa nie obejmuje użytkowania przez Ciebie Produktu, a My nie ponosimy w ramach niniejszej Umowy żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Produktu ani za jego wady. Odpowiedzialność związana z zakupem i użytkowaniem Produktu podlega warunkom umowy zawartej z osobą lub podmiotem, który sprzedał i/lub zainstalował Produkt. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usługi naprawy i konserwacji ani wsparcie techniczne Produktu świadczone przez osobę lub podmiot, który sprzedał Ci i/lub zainstalował Produkt; dotyczy to, bez ograniczeń, wszelkich początkowych ustawień Produktu lub zmian ustawień dokonanych przez tę osobę lub podmiot. 2.5 Niezależnie od opisu usługi zawartego w innych dokumentach lub publikacjach dotyczących Produktów, opis usługi przedstawiony w Instrukcji obsługi obejmuje zakres Usług w całości i zastępuje taki opis. 3 Świadczenie i korzystanie z Usług 3.1 Świadczymy Usługi na Twoją rzecz począwszy od daty Rejestracji. Korzystanie z Usług jest bezpłatne, z wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 5.2 i możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę (w następstwie czego przestaniemy świadczyć Usługi) w dowolnym momencie, zgodnie z treścią pkt 10.2. 3.2 W okresie obowiązywania niniejszej Umowy dołożymy wszelkich starań, aby Usługi świadczone były rzetelnie i dostępne zgodnie z Instrukcją obsługi i treścią Umowy. Nie wyklucza to wystąpienia opóźnień związanych ze Zdarzeniami poza Naszą kontrolą; zob. Punkt 8: Nasze obowiązki w razie wystąpienia Zdarzenia poza Naszą kontrolą. 3.3 Jeśli wystąpią problemy techniczne lub związane z bezpieczeństwem, możemy zawiesić świadczenie Usług, podejmując zarazem odpowiednie kroki w celu przywrócenia ich w najbliższym możliwym terminie. Powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem, publikując stosowne powiadomienie w Witrynie internetowej i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że problem wystąpił nagle i w sposób nieprzewidziany (w tej sytuacji powiadomimy Cię najszybciej, jak będzie to możliwe). Wypełnienie powyższych zobowiązań w zakresie powiadomień zwalnia Nas z odpowiedzialności za niedostępność Usług w okresie, w którym ich świadczenie jest zawieszone. 3.4 Świadczone Usługi stanowią dodatkowy system monitorowania i kontroli. Przyjmujesz do wiadomości, że świadczymy Usługi w stanie, w jakim są i w miarę dostępności, bez gwarancji nieprzerwanej dostępności ani wykonywania wszystkich poleceń wydanych za pośrednictwem Usługi; w szczególności nie można na nich polegać w przypadku krytycznego ogrzewania lub chłodzenia. Z tego względu Produkt powinien zostać także poddany fizycznej weryfikacji przez uprawnioną do tego osobę, która upewni się, że ustawienia są zgodne z Twoimi oczekiwaniami, w przypadku gdy niedostępne lub niedokładne informacje na temat Produktu lub nieprzestrzeganie instrukcji spowodowałby jakiekolwiek straty. 3.5 Z wyjątkiem zakresu wyraźnie wskazanego przez Nas jako należącego do zakresu funkcji podlegających opłatom, nie gwarantujemy dostępności danych historycznych dotyczących ustawień Produktu wyświetlanych co pewien czas przez Usługi, a ponadto możemy w dowolnym momencie modyfikować lub usuwać takie dane. 3.6 Przyjmujesz do wiadomości, że otrzymanie Usług zależy od sprzętu i usług świadczonych przez Ciebie lub strony trzecie, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i za które nie ponosimy odpowiedzialności, takich jak prawidłowe działanie Urządzenia dostępowego, sprzętu sieciowego i świadczenie usług internetowych. Usługa może nie być dostępna, jeśli powyższe elementy nie funkcjonują prawidłowo. 3.7 Jako użytkownik: (a) korzystasz z Systemu i Usług wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji lub Witryny internetowej; (b) korzystasz z Systemu i Usług wyłącznie wraz z Produktami zlokalizowanymi na Obsługiwanych terytoriach; (c) podczas Rejestracji i korzystania z Usługi przekazujesz Nam wyłącznie poprawne i kompletne informacje; (d) korzystasz z Systemu i Usług wyłącznie w zakresie związanym z Produktami, które posiadasz, lub które kontrolujesz, oraz w ramach posiadanych lub kontrolowanych przez Ciebie nieruchomości, i nie odsprzedajesz ani nie udostępniasz Usług nikomu, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych na mocy pkt 4 (Użytkownicy-Goście i instalatorzy), jeśli jesteś Użytkownikiem głównym, (e) korzystasz z Systemu i Usług zgodnie z Umową i wszystkimi obowiązującymi przepisami; (f) nie pozwalasz żadnej innej osobie korzystać z Systemu lub Usług ani z Urządzenia dostępowego z użyciem Twojego osobistego loginu, hasła lub innych danych dotyczących konta założonego na potrzeby korzystania z Usług; (g) nie jesteś upoważniony do kopiowania, adaptacji, modyfikowania, demontażu, dekompilacji, odtwarzania kodu źródłowego ani tworzenia dzieł pochodnych w oparciu o System; (h) nie wprowadzisz do Systemu żadnego wirusa, robaka, bomby logicznej ani innego oprogramowania ani nie spowodujesz innej szkody w Systemie, Usługach ani w stosunku do żadnego innego użytkownika Systemów lub Usług, ich własności ani danych; (i) instalujesz aktualne, dostępne na rynku zapory ogniowe i oprogramowanie antywirusowe oraz aktualizacje niezwłocznie po ich otrzymaniu na dowolnym urządzeniu, na którym korzystasz z Usług; (j) korzystasz z Usług wyłącznie z uwzględnieniem wskazanych rodzajów i maksymalnej liczby Produktów, Urządzeń dostępowych i innego oprogramowania, sprzętu i połączeń sieciowych, które spełniają minimalne wymogi określone w Instrukcji obsługi, chyba że na zmiany w tym zakresie wyraziliśmy stosowną zgodę na piśmie; (k) jeśli korzystasz z Usługi za pośrednictwem Aplikacji, zainstalujesz Aktualizacje Aplikacji, kiedy zostaniesz o to poproszony (niezastosowanie się do tej zasady może spowodować, że Usługa będzie niedostępna lub nie będzie działała zgodnie z opisem zawartym w Instrukcji obsługi); (l) będziesz przestrzegać warunków korzystania z usług dowolnego sklepu z aplikacjami będącego własnością stron trzecich (takiego jak Apple App Store, Google Play lub Windows Store) podczas korzystania z usług takiego sklepu z aplikacjami w celu pobrania Aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność ani usługi oferowane przez sklep z aplikacjami; (m) ponosisz odpowiedzialność za dokonywanie wszelkich opłat na rzecz dostawcy usług internetowych lub przewoźnika urządzenia przenośnego, które wynikają z korzystania z Systemu i Usług oraz potwierdzasz, że ​​My nie ponosimy odpowiedzialności za tego rodzaju opłaty. 4 Użytkownicy-Goście i instalatorzy 4.1 Użytkownik główny jest odpowiedzialny za sposób korzystania z Usług przez Użytkowników-Gości i instalatorów. 4.2 Użytkownik główny nie może upoważniać większej niż podana w Instrukcji obsługi liczby Użytkowników-Gości do jednoczesnego korzystania z Produktu, chyba że otrzyma od Nas stosowne upoważnienie na piśmie. 4.3 Użytkownicy-Goście i instalatorzy są zobowiązani do wyrażenia zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy w ramach procesu Rejestracji. 5 Wsparcie i wzajemne kontakty 5.1 Jakiekolwiek problemy związane z Usługami powinny być zgłoszone do Nas, abyśmy mogli rozwiązać je w miarę możliwości i w duchu współpracy, zgodnie z treścią pkt 5.5, lub kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta lub działem reklamacji, które świadczą usługi na Obsługiwanym terytorium, na którym zlokalizowane są Produkty, zgodnie z informacjami podanymi w Witrynie internetowej. 5.2 Nie świadczymy usług wsparcia za pośrednictwem specjalnych numerów telefonów o podwyższonej opłacie (numery premium). Wszelkie usługi wsparcia telefonicznego są świadczone wyłącznie według obowiązującej stawki podstawowej. 5.3 Możemy tworzyć łaty, poprawki, aktualizacje i w inny sposób modyfikować System i Usługi (Aktualizacje). Przyjmujesz do wiadomości, że możemy dokonywać aktualizacji Systemu i Usług bez konieczności uzyskania od Ciebie specjalnej zgody lub podjęcia innych działań. Jeśli nie zgadzasz się na takie Aktualizacje, możesz jedynie rozwiązać niniejszą Umowę i zaprzestać korzystania z Usług. 5.4 Możemy kontaktować się z Państwem: - publikując komunikaty w Witrynie; - korzystając z adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas Rejestracji (lub adresu e-mail zmienionego przez Państwa w sekcji Informacje o użytkowniku w Systemie). Prosimy zapoznać się z treścią pkt 10.10 w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu kontaktowania się z Nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania z praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych. W sprawie innych powiadomień lub wiadomości, można skontaktować się z Nami: - wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: MELCloud@meuk.mee.com; lub - korzystając z naszego adresu e-mail przypisanego do danego Obsługiwanego Terytorium, na którym znajduje się Produkt(y), wskazanego w Witrynie; lub - drogą pocztową na adres MELCloud, Mitsubishi Electric Europe B.V. Travellers Lane, Hatfield, Herts, AL10 8XB, Wielka Brytania; Państwa pytanie lub prośba zostaną skierowane do kompetentnej osoby. Uwaga: mogą Państwo w dowolnym momencie odstąpić od prośby o otrzymywanie od Nas wiadomości marketingowych, odznaczając tę ​​opcję w sekcji Ustawienia/Opcje aplikacji w Aplikacji lub kontaktując się z nami (jak wskazano powyżej). 5.5 Wszelkie komunikaty tego rodzaju (oraz wszelkie powiadomienia dotyczące zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług) będą uważane za dokonane z chwilą ich wysłania, jeżeli strona jest w stanie udowodnić, że wysłała dany komunikat. W związku z tym należy upewnić się, że w sekcji Informacje o użytkowniku systemu zawsze widnieje prawidłowy adres e-mail. 6 Korzystanie z Systemu 6.1 Przekazujemy Ci niezbywalną i niewyłączną licencję na korzystanie z Systemu i zawartych w nim danych wyłącznie w celu korzystania z Usług oraz monitorowania i kontrolowania Produktu zainstalowanego w nieruchomości, której jesteś właścicielem, lub nad którą sprawujesz kontrolę na swoim Urządzeniu dostępowym, przez okres od Rejestracji do rozwiązania Umowy przez Ciebie lub przez Nas. 6.2 Niektóre elementy Systemu mogą podlegać Licencji MIT lub innym licencjom typu open source (Open Source Software). Te komponenty są Ci udostępniane zgodnie z warunkami danej licencji typu open source, a kiedy jest to wymagane, informacje te są umieszczane w nagłówku dotyczącym praw autorskich w pliku tekstowym w każdym odpowiednim komponencie. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza Twojego prawa do kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania takiego oprogramowania typu open source zgodnie z treścią licencji open source. 6.3 System i zawarte w nim dane stanowią Naszą wyłączną własność lub własność Naszych licencjodawców, kod jest poufny, a Ty nie posiadasz żadnych licencji, praw, tytułów ani udziałów w zakresie Systemu i zawartych w nim danych, ani w zakresie żadnego innego oprogramowania, sprzętu lub know-how, z których korzystamy w celu świadczenia Usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie. 6.4 Jeżeli ktokolwiek stwierdzi, że System narusza jego prawa własności intelektualnej, lub jeśli My uznamy, że System może naruszać prawa własności intelektualnej dowolnej osoby, możemy zmodyfikować System, aby usunąć tego rodzaju naruszenie, natychmiast zawiesić świadczenie Usług lub rozwiązać Umowę na piśmie, wysyłając Ci stosowne powiadomienie pocztą, publikując informację w Witrynie internetowej, lub powiadamiając Cię pocztą elektroniczną na adres podany na koncie utworzonym na potrzeby Usług, lub w inny odpowiedni sposób. 6.5 Zobowiązujesz się, że nie będziesz bezpośrednio ani pośrednio eksportować ani reeksportować Systemu do żadnego kraju z naruszeniem stosownych zasad w zakresie kontroli eksportu. 7 Przetwarzanie danych osobowych W przypadku przetwarzania danych osobowych przez / w związku z Systemem (w tym, w przypadku, gdy Użytkownik jest Użytkownikiem podstawowym, takie dane osobowe, które dotyczą Użytkowników-Gości lub innych podmiotów danych, które mogą być zidentyfikowane poprzez rejestrację i / lub korzystanie z Systemu i Usługi), przetwarzasz takie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym poprzez dostarczanie wszelkich powiadomień, oraz uzyskiwanie wszelkich zgód i autoryzacji wymaganych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych. 8 Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie 8.1 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt od 7.2 do 7.5, ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialność  za straty wynikające z treści niniejszej Umowy lub w związku z nią (bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawnych, treści Umowy lub związane z czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem)) w odniesieniu do wszystkich świadczonych Usług: (a) w przypadku zapłacenia ceny za Produkt (z wyłączeniem wszelkich opłat instalacyjnych), ograniczone do kwoty 1 000 GBP lub ceny zapłaconej za Produkt (z wyłączeniem wszelkich opłat instalacyjnych) sterowany za pośrednictwem Usług, i na który miało wpływ naruszenie przez Nas umowy, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa; lub (b) w przypadku niezapłacenia za Produkt (z wyłączeniem wszelkich opłat instalacyjnych), ograniczone do kwoty 1 000 GBP. 8.2 Z zastrzeżeniem pkt od 7.3 do 7.6, nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności z tytułu lub w związku z niniejszą Umową za następujące straty, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawnych, treści umowy lub czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) (jeśli jesteś Konsumentem, poniższe mają zastosowanie wyłącznie do strat związanych z Twoją działalnością gospodarczą): utrata lub uszkodzenie danych w Systemie albo na Twoim Urządzeniu dostępowym lub innym sprzęcie lub repozytorium danych, utrata przewidywanych oszczędności, zysków, przychodów, transakcji, przerwy w prowadzeniu działalności lub utrata możliwości biznesowych, umów, wartości firmy, reputacji lub inne straty. 8.3 Z zastrzeżeniem pkt 7.2 i 7.4, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które nie zostały spowodowane Naszym naruszeniem, lub które nie są przewidywalne (tj. jeśli oczywistym jest, że nastąpią, lub jeśli w momencie zawierania umowy My i Ty wiemy, że mogą nastąpić). Nie zostaliśmy powiadomieni przez Ciebie o żadnych szczególnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Usług i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzewidziane straty. 8.4 Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób Naszej odpowiedzialności za: (a) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez Nasze zaniedbanie lub zaniedbanie Naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców; (b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; (c) w odpowiednim zakresie: (i) naruszenie warunków określonych w punktach 9, 10, 17 ust. 2, 17 ust. 3, 17 ust. 6 i 17 ust. 7 ustawy o prawach konsumentów (Consumer Rights Act) z 2015 r.; (ii) jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z ustawy o ochronie konsumentów (Consumer Protection Act) z 1987 r .; (d) w zakresie, w jakim nie możemy w inny sposób wykluczyć lub ograniczyć takiej odpowiedzialności z mocy prawa. 8.5 Z zastrzeżeniem punktu 7.4, wszelkie roszczenia wobec Nas powinny zostać wniesione niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia niniejszych Warunków. 8.6 Jeżeli jesteś Konsumentem, a Aplikacja powoduje uszkodzenie Urządzenia dostępowego lub treści cyfrowych zapisanych na Urządzeniu dostępowym, a takie uszkodzenie jest spowodowane brakiem odpowiednich umiejętności i staranności, naprawimy szkodę lub wypłacimy stosowne odszkodowanie (ograniczone do kwoty wskazanej w pkt 7.1). Nie ponosimy przy tym odpowiedzialności za szkody, których można uniknąć, stosując się do Naszych zaleceń dotyczących korzystania z Aktualizacji oferowanych bezpłatnie, ani za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem treści Instrukcji obsługi, w tym Naszych zaleceń dotyczących minimalnych wymogów w zakresie systemu. 9 Zdarzenia poza Naszą kontrolą 9.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z Naszych zobowiązań wynikających z treści niniejszej Umowy, jeśli niewykonanie lub opóźnienie spowodowane było Zdarzeniem poza Naszą kontrolą. 9.2 Zdarzenie poza Naszą kontrolą oznacza każde działanie lub zdarzenie wykraczające poza racjonalnie pojmowany zakres Naszej kontroli, w tym, bez ograniczeń, działania zbiorowe, rozruchy społeczne, zamieszki, inwazje, akty terroryzmu, wojny, wybuchy, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie lub inne klęski żywiołowe, awarie publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub systemów technologii informacyjnych. Niedostępność usług sklepu z aplikacjami, za pośrednictwem którego można pobrać zaktualizowane Aplikacje, również uważana jest za Zdarzenie poza Naszą kontrolą. 9.3 Jeśli Zdarzenie poza Naszą kontrolą ma wpływ na wywiązanie się przez Nas ze zobowiązań wynikających z treści niniejszej Umowy, niezwłocznie powiadomimy Cię o tym, Nasze zobowiązania zostaną zawieszone, a czas przeznaczony na ich wykonanie zostanie przedłużony o okres trwania Zdarzenia poza Naszą kontrola. Wznowimy świadczenie Usług najwcześniej, jak będzie to możliwe po zakończeniu Zdarzenia poza Naszą kontrolą, o ile takie Zdarzenie poza Naszą kontrolą nie będzie trwało dłużej niż 3 miesiące. W tym ostatnim przypadku możemy anulować Umowę z zachowaniem trzydziestodniowego (30) terminu wypowiedzenia, na podstawie przekazanego Ci pisemnego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie. 10 Prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy i zaprzestania świadczenia Usług 10.1 Niniejsza Umowa obowiązuje od daty Rejestracji do momentu wypowiedzenia jej przez Ciebie lub przez Nas. 10.2 Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę i zaprzestać korzystania z Konta użytkownika Usług w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, zamykając założone u Nas konto. 10.3 Możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę: (a) w dowolnym momencie, przesyłając pisemne powiadomienie z trzydziestodniowym (30) okresem wypowiedzenia na adres podany na Twoim Koncie użytkownika Usług lub w inny, odpowiedni sposób; (b) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli naruszysz postanowienia Umowy; i/lub (c) zgodnie z treścią pkt 6.4 lub 8.3. 10.4 Z zastrzeżeniem pkt 9.2, rozwiązanie Umowy nie będzie miało wpływu na Twoje lub Nasze roszczenia, prawa ani odpowiedzialność. 10.5 Jeśli dokonasz zakupu Produktu, a My zakończymy świadczenie Usług w ciągu 6 miesięcy od tej daty zakupu, zgodnie z treścią pkt 10.3(a), możesz być uprawniony do zwrotu ceny zakupu Produktu. Jeżeli dokonasz zakupu interfejsu Wi-Fi Mitsubishi Electric, który może zostać zainstalowany wraz z wcześniej zainstalowanym Produktem, a my zaprzestaniemy świadczenia Usług w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu zgodnie z treścią pkt 9.3(a), możesz być uprawniony do zwrotu zapłaconej przez Ciebie ceny zakupu i instalacji takiego interfejsu Wi-Fi. 11 Korzystanie z Twoich danych osobowych Użytkownicy główni mogą uzyskiwać dostęp do informacji o Użytkowniku-Gościu 11.1 Użytkownik główny może przeglądać i uzyskiwać dostęp do wszelkich informacji, w tym danych osobowych podawanych lub generowanych przez Użytkownika-Gościa. Użytkownik główny będzie otrzymywał te informacje w miarę ich dostępności wraz z jego/jej danymi osobowymi w odpowiedzi na żądanie dostępu lub przeniesienia/przenoszalności[A1]. Zgromadzone dane osobowe 11.2 Po podłączeniu Twojego Produktu do routera, Twój router prześle ​​nam adres MAC i numer seryjny Twojego Produktu oraz adres IP Twojej sieci LAN i WAN, ale nie udostępni przy tym żadnych innych informacji. Jeśli nie zarejestrowałeś u Nas Produktu za pośrednictwem innego kanału, nie będziemy mogli powiązać tych danych z Tobą. 11.3 Po zarejestrowaniu się w Usłudze, przekażesz Nam swoje dane kontaktowe oraz informacje o Produkcie i wskażesz swoje preferencje w zakresie przesyłania treści marketingowych. Twój router prześle Nam informacje o ustawieniach Produktu (w tym informacje na temat włączania/wyłączania, trybu pracy, temperatury wewnętrznej lub zewnętrznej, ustawień temperatury, temperatur(y) w zbiorniku, natężenia przepływu/-ów, regulacji wirowania, obrotów wentylatora/-ów, statusu pracy, czasu działania, statusu błędu, informacji o konserwacji, danych dotyczących układu elektrycznego i każdego statusu funkcjonowania specyficznego dla produktu) oraz instrukcje, które przekazujesz Nam za pośrednictwem Systemu. 11.4 Możesz również przekazywać Nam dane osobowe korespondencyjnie i telefonicznie. W jaki sposób informacje są wykorzystywane i udostępniane; podstawy korzystania; korzystanie poza terytorium Wielkiej Brytanii/EOG 11.5 Korzystamy z przekazywanych Nam danych osobowych zgodnie z poniższym opisem (podstawy uzasadniające korzystanie z nich podajemy w nawiasie w kolejnych punktach): (a) w celu zapewnienia monitorowania, kontroli i wsparcia oraz usług posprzedażnych w ramach Usług (na potrzeby kontaktów z Tobą); (b) opracowywania i ulepszania Naszych usług i produktów (Twoje dane osobowe zostaną zdepersonalizowane do tych celów, z wyjątkiem sytuacji, w których reagujemy na problem związany z Twoim produktem) (co leży w Naszym uzasadnionym interesie (usprawnienie prowadzonej przez Nas działalności)); (c) w celu przekazania Ci szczegółowych informacji na temat nowych produktów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące (ale tylko wtedy, jeśli wyrazisz zgodę, byśmy kontaktowali się z Tobą, przedstawiając Nasze oferty) (co leży w Naszym uzasadnionym interesie (promowanie Naszej działalności)); (d) w celu wywiązania się z Naszych zobowiązań prawnych oraz udzielenia informacji w odpowiedzi na zapytania organów ścigania i organów regulacyjnych (co może prowadzić do ujawnienia Twoich danych osobowych takim stronom trzecim i stanowi wypełnienie spoczywających na Nas obowiązków prawnych); (e) Możemy przekazywać dane osobowe do krajów innych niż Wielka Brytania i nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których systemy ochrony danych mogą nie być tak rygorystyczne, jak te obowiązujące w Wielkiej Brytanii. W takich przypadkach odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zadbamy o to, by podmiot otrzymujący takie dane osobowe podlegał stosownemu mechanizmowi eksportu (możesz skontaktować się z Nami, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące danego mechanizmu eksportu); oraz (f) Możemy udostępniać dane osobowe innym spółkom należącym do grupy Mitsubishi Electric oraz przedstawicielom i kontrahentom do celów wskazanych powyżej, a podmioty te mogą wykorzystywać dane osobowe do tych celów. Jak długo przechowujemy dane osobowe 11.6 Jeśli Użytkownik przerwie korzystanie z Usług, dokonując wyrejestrowania: (a) Przestaniemy gromadzić informacje wskazane w pkt 10.1 i 10.2, pod warunkiem, że odłączysz Produkt od routera, aby zatrzymać przesyłanie do Systemu informacji wskazanych w pkt 10.2; (b) Przestaniemy przechowywać dane osobowe przekazane przez Ciebie zgodnie z treścią pkt 10.5 i korzystać z nich (z wyjątkiem przypadków, w których racjonalnie uznamy, że musimy zachować takie informacje, aby skutecznie reagować na wszelkie roszczenia wobec Nas). 11.7 Po wyrejestrowaniu Usług usuwamy Twoje dane osobowe, w tym wszelkie obrazy przekazane Nam przez Ciebie w celu rozpoznania lokalizacji pomieszczenia (jeśli jesteś Użytkownikiem głównym), rekordy dostępu Użytkownika-Gościa oraz wszelkie wstępne ustawienia i rekordy dotyczące pomieszczenia zastosowane przez Ciebie w odniesieniu do Twojego Produktu (jeśli jesteś Użytkownikiem-Gościem), oraz każdy dostęp do dowolnego innego produktu zarejestrowanego w Systemie jaki umożliwiono Ci jako Użytkownikowi-Gościowi. 11.8 Możemy zachować w Naszym Systemie dane, które odnoszą się do Twojego Produktu lub Produktu, z którego korzystasz, ale których nie można z Tobą powiązać. 11.9 Jeżeli wyrazimy pisemną zgodę na przeniesienie Twoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę (patrz pkt 11.1), to przeniesienie nie ma zastosowania do Twoich danych osobowych, które zostały usunięte, jak wskazano powyżej. Twoje prawa, reklamacje, skargi i kontakt z Nami 11.10 Nasza Polityka prywatności jest dostępna pod adresem: http://emea.mitsubishielectric.com/en/utilities/privacy/index.page Prosimy zapoznać się z pkt 5 Polityki, zatytułowanym „Twoje prawa i kontakt z nami”. Nasza Polityka prywatności dostępna jest w tłumaczeniu na kilka języków. Prosimy zapoznać się z poniższą LISTĄ WERSJI JĘZYKOWEJ. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, lub pragną skorzystać ze swoich praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z prawa do uzyskania szczegółowych informacji o danych osobowych, które przetwarzamy w formie elektronicznej oraz do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, należy skontaktować się z nami, wypełniając formularz Zapytania dotyczącego ochrony danych osobowych pod adresem: https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1101/inquiryform.php?fid=1101 Należy wyraźnie zaznaczyć w formularzu, że Państwa zapytanie dotyczy MELCLoud. Państwa pytanie lub prośba zostaną skierowane do kompetentnej osoby. Dostępne są przetłumaczone wersje formularza Zapytania dotyczącego ochrony danych osobowych. Prosimy zapoznać się z poniższą LISTĄ WERSJI JĘZYKOWYCH. 11.11 Głównym organem regulacyjnym w zakresie ochrony danych jest holenderski organ ochrony danych (Autoriteit Persoonsgegevens), którego dane kontaktowe podano poniżej: Email: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl Adres: Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60 P.O. Box 93374 2509 AJ Den Haag/The Hague Tel. +31 70 888 8500 Fax +31 70 888 8501 11.12 Możesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania przez Nas danych do holenderskiego inspektora ochrony danych (Autoriteit Persoonsgegevens). Możesz także skontaktować się z lokalnym organem ds. ochrony danych; listę europejskich organów ds. ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/National_Data_Protection_Authorities_-_Contact_details 12 Inne istotne postanowienia 12.1 Możemy przenieść Nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na inną organizację lub podmiot, pod warunkiem, że w przypadku przeniesienia Naszych zobowiązań organizacja taka będzie w stanie wywiązać się z tych zobowiązań, a Twoje prawa wynikające z niniejszej Umowy nie zostaną w żaden sposób naruszone (a Ty wyrazisz zgodę na takie przeniesienie). Możesz przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na inną osobę, jeśli wyrazimy na to zgodę na piśmie (nie odmówimy tego bezzasadnie). 12.2 Niniejsza Umowa zawarta jest między Tobą a Nami. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków, a wszelkie prawa osób trzecich są wyłączone na podstawie ustawy o umowach (Third Party Rights Act) z 1999 r. 12.3 Jeśli nie będziemy domagać się, byś wywiązał(a) się ze swoich zobowiązań, lub nie skorzystamy z dowolnego przysługującego Nam prawa lub środka ochrony wynikającego z niniejszej Umowy w odniesieniu do Ciebie, lub skorzystamy z takiego prawa lub środka z opóźnieniem, nie oznacza to, że zrzekamy się ich, ani że ​​jesteś zwolniony/-a z obowiązku wypełniania tych zobowiązań. Rezygnacja z przysługujących Nam praw i środków musi mieć formę pisemną. 12.4 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub warunek Umowy zostaną uznane przez sąd za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub warunek przestaną stanowić część Umowy, co jednak pozostanie bez wpływu na legalność, ważność i wykonalność pozostałych zapisów Umowy. 12.5 Niniejsza Umowa może zostać zmodyfikowana wyłącznie przez Ciebie lub przez Nas, w drodze pisemnego porozumienia między nami, lub przez Nas zgodnie z treścią pkt 2.3. 12.6 Niniejsza Umowa, w tym dokumenty włączone do niej przez odniesienie, stanowi całość Umowy zawartej pomiędzy nami i dotyczącej świadczenia i korzystania z Usług i Systemu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia i porozumienia zawarte pomiędzy nami i dotyczące jej przedmiotu. 12.7 Wspólnie uznajemy, że zawierając niniejszą Umowę, nie polegamy na żadnym oświadczeniu, deklaracji, zapewnieniu ani gwarancji (bez względu na to, czy zostały one dokonane w wyniku zaniedbania lub bezwiednie) jakiejkolwiek osoby (bez względu na to, czy jest ona stroną niniejszej Umowy), które nie zostały wyraźnie wskazane w niniejszej Umowie. 12.8 Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa angielskiego i będzie interpretowana zgodnie z nimi. Wspólnie uznajemy wyłączną jurysdykcję sądów angielskich, POD NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI: (a) Możemy rozpocząć postępowanie w sprawie naruszenia przepisów lub nadużycia zaufania w dowolnej jurysdykcji, w której zgłoszone zostanie takie powództwo; (b) Jeśli jesteś Konsumentem na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego: NINIEJSZA UMOWA NIE MA WPŁYWU NA JAKIEKOLWIEK PRAWA, KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ CI JAKO KONSUMENTOWI NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH, REGULUJĄCYCH ŚWIADCZENIE PRZEZ NAS USŁUG NA TWOJĄ RZECZ. Obejmuje to, bez ograniczeń, stosowanie przepisów prawa państwa członkowskiego i prawa do zadośćuczynienia na mocy decyzji sądów Twojego państwa członkowskiego. Należy pamiętać, że poza powyższymi zasadami rozstrzygania sporów, Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG Niniejszy Wykaz szczegółowych warunków świadczenia usług zawiera dokładne warunki, które mają zastosowanie wyłącznie do określonych części Usług: Kwalifikowane usługi danych na rzecz brytyjskiego programu korzystania ze źródeł energii odnawialnej, tj. Domestic Renewable Heat Incentive („Kwalifikowane usługi danych na potrzeby krajowego programu RHI”) 1. Opis Kwalifikowanych usług danych krajowego programu RHI znajduje się w Instrukcji obsługi. Usługa ta obejmuje platformę rejestrowania i przeglądania danych na potrzeby pakietów usług pomiaru i monitorowania, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi odnawialnych źródeł ciepła z 2014 r. 2. Musisz zawrzeć z instalatorem umowę dotyczącą pakietu usług pomiaru i monitorowania (Metering and Monitoring Service Package, MMSP), który spełnia wymagania Ofgem w odniesieniu do Twojego systemu ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obejmującego Produkt. 3. Nasze zobowiązanie do świadczenia Kwalifikowanych usług danych krajowego programu RHI staje się wiążące w momencie dokonania przez Ciebie Rejestracji. Instalator zapłaci Nam za świadczenie tej Usługi. Następnie wprowadzimy zmiany w Rejestracji, aby aktywować usługę. Potwierdzimy, że dokonaliśmy tej aktywacji. 4. Zastrzegamy sobie prawo do świadczenia usług zastępczych, które umożliwią Ci spełnienie wymogów dotyczących rejestrowania danych na potrzeby MMSP w momencie aktywowania Kwalifikowanej usługi danych krajowego programu RHI, a w przeciwnym razie udostępnimy Kwalifikowaną usługę danych krajowego programu RHI przez okres 7 lat od daty Rejestracji (chyba że otrzymasz powiadomienie o krótszym terminie w chwili Rejestracji). 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za ważność jakiejkolwiek umowy MMSP zawartej między Tobą a Twoim instalatorem, ani za wypełnienie przez Twojego instalatora zobowiązań wynikających z umowy MMSP. Rejestracja lub dostarczenie Kwalifikowanej usługi danych krajowego programu RHI nie oznacza, że ​​Twoja umowa MMSP została zarejestrowana przez Ofgem. Możesz skontaktować się z Ofgem w dowolnej kwestii związanej z MMSP przed pierwszą instalacją MMSP. Możesz także zwrócić się do Ofgem, aby otrzymać „Listę kontrolną do treści umowy”. Z Ofgem można skontaktować się, wysyłając wiadomość e-mail na adres domesticrhi@ofgem.gov.uk i wpisując w temacie „MMSP”. 6. W odniesieniu do świadczenia Kwalifikowanej usługi danych krajowego programu RHI, treść pkt 7.1 niniejszej Umowy zastępuje się następującą treścią: "7.1. Z zastrzeżeniem pkt od 7.3 do 7.5, Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie z tytułu niniejszej Umowy (bezpośrednia lub pośrednia, wynikająca z przepisów prawnych, treści umowy lub czynu niedozwolonego) w odniesieniu do wszystkich świadczonych Usług jest ograniczona do kwoty 1 000 GBP lub kwoty równej kwotom związanym z programem korzystania ze źródeł energii odnawialnej (Renewable Heat Incentive), które otrzymałbyś, gdyby nie nastąpiło naruszenie Umowy, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.” 7. W przypadku, gdy Twój Produkt zostanie odłączony od naszego serwera Systemowego przez 31 (trzydzieści jeden) kolejnych dni, w których korzystasz z Krajowej usługi kwalifikowania danych RHI, otrzymasz od nas automatyczną wiadomość e-mail z informacją, że zaobserwowaliśmy, że Twój Produkt przestał komunikować się z naszym serwerem systemowym. Następnie otrzymasz kolejną zautomatyzowaną wiadomość e-mail co 31 (trzydzieści jeden) dni, podczas gdy produkt pozostanie odłączony. W takim przypadku jesteś odpowiedzialny za ponowne połączenie; Musisz sprawdzić, czy Twój produkt jest podłączony do routera i komunikuje się z naszym serwerem. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewypełnienie przez MMSP obowiązków w zakresie zgłaszania danych, jeżeli (i) nie przywrócisz tej komunikacji; lub (ii) nie otworzysz naszej zautomatyzowanej wiadomości e-mail lub blokowego potwierdzenia Naszej wiadomości e-mail. WAŻNE: Aby spełnić warunki niniejszej Umowy dotyczące korzystania z Krajowej usługi kwalifikowania danych RHI, nie można zrezygnować z naszej wysyłki tej automatycznej wiadomości e-mail w przypadku, gdy produkt pozostanie odłączony w tym okresie. Zdalne usługi diagnostyczne: 1. Zdalne usługi diagnostyczne są dostępne tylko pod warunkiem, że produkt posiada sterownik FTC5 i interfejs Wi-Fi i aktualnie komunikuje się z usługą MELCloud. 2. Po Rejestracji i zgodnie z procedurą wskazaną w Instrukcji obsługi, możesz zwrócić się do Nas z prośbą o świadczenie zdalnych Usługi diagnostycznych, które pomogą Ci we wprowadzeniu wstępnych ustawień lub zmianie dowolnych ustawień. Zanim wykonamy zdalnie polecenie zresetowania Twojego Produktu, będziesz musiał(a) potwierdzić, że Produkt nie służy Ci do jakichkolwiek krytycznych zastosowań w zakresie ogrzewania lub chłodzenia. Musisz fizycznie sprawdzić lub monitorować Produkt, gdy wydamy zdalne polecenie i potwierdzić, że proces resetowania zakończył się pomyślnie. 3. Zdalne usługi diagnostyczne są świadczone zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w tym między innymi z pkt 3.3 (Zawieszenie świadczenia Usług), 3.4 (Brak gwarancji ciągłej dostępności/brak krytycznego ogrzewania lub chłodzenia) i 3.6 (Zależność Usług od funkcjonalności Urządzenia dostępowego i/lub sprzętu należącego do Ciebie lub stron trzecich i/lub usług internetowych świadczonych przez stronę trzecią). Wyłączanie działania lokalnego kontrolera „Zabroń”: W przypadku wybrania i zastosowania funkcji aplikacji w celu wyłączenia korzystania z lokalnego kontrolera do wprowadzania kontroli operacyjnych dla Produktu, wszystkie kontrole operacyjne będą wówczas wykonywane tylko za pośrednictwem Aplikacji.  W takim przypadku Użytkownik będzie odpowiedzialny za zapewnienie łączności z naszym Systemem, tak aby wprowadzane ustawienia mogły być nadal stosowane przez Aplikację.  Możesz przywrócić korzystanie z lokalnego kontrolera dla swojego produktu w dowolnym momencie, odznaczając tę funkcję w aplikacji. W raporcie Energy App dla „MXZ Multi-Split” produktów klimatyzacyjnych W przypadku, gdy Państwa Produkty znajdują się w zakresie funkcji Raport energetyczny „MXZ Multi-Split” w Aplikacji, która dostarcza orientacyjne dane dotyczące zużycia energii tylko dla tych Produktów, ważność orientacyjnych danych dotyczących zużycia energii zależy od zgodności: (i) Zainstalowany klimatyzator wewnętrzny: tylko jednostki wewnętrzne określone w tej tabeli są zgodne z Aplikacją: Kompatybilne urządzenia wewnętrzne MSZ-AP15VG, MSZ-AP20VG, MSZ-AP25VG, MSZ-AP35VG , MSZ-AP42VG, MSZ-AP50VG, MSZ-EF18VG, MSZ-EF22VG, MSZ-EF25VG, MSZ-EF35VG, MSZ-EF42VG, MSZ-EF50VG, MSZ-HR25VF, MSZ-HR35VF, MSZ-HR42VF , MSZ-HR50VF, MSZ-LN18VG, MSZ-LN25VG, MSZ-LN35VG, MSZ-LN50VG, MSZ-LN60VG, MFZ-KT25VG, MFZ-KT35VG, MFZ-KT50VG, MLZ-KP25VF, MLZ-KP35VF, MLZ-KP50VF, SLZ-M15FA, SLZ-M25FA, SLZ-M35FA, SLZ-M50FA, PCA-M50KA, PCA-M60KA, PEAD-M50JA(L), PLA-M50EA, PLA-M60EA (ii) Zainstalowany klimatyzator zewnętrzny, tylko jednostki zewnętrzne określone w tej tabeli są zgodne z Aplikacją: Kompatybilne urządzenia zewnętrzne (MXZ) MXZ-2F33VF, MXZ-2F42VF, MXZ-2F53VF, MXZ-3F54VF, MXZ-3F68VF, MXZ-4F72VF, MXZ-4F80VF, MXZ-2HA40VF, MXZ-2HA50VF, MXZ-3HA50VF Raport energetyczny jest dostarczany z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, w tym bez ograniczeń klauzuli 3. Raport energetyczny ma jedynie charakter orientacyjny i nie może rejestrować rzeczywistego zużycia energii. Raport energetyczny zakłada odpowiedni dobór i zastosowanie produktu, a także nienormalne warunki pracy, które mają wpływ na zużycie energii. Raport energetyczny wyświetla orientacyjne dane energetyczne obliczone przez system, w oparciu o status operacyjny Produktów, jak przekazano naszemu serwerowi systemowemu. Jeśli połączenie to nie jest dostępne przez dowolny okres, funkcja Raport energetyczny nie pokaże orientacyjnych danych dotyczących energii za ten okres. W takim przypadku jesteś odpowiedzialny za ponowne połączenie; Musisz sprawdzić, czy produkt jednostki zewnętrznej jest podłączony do routera i komunikuje się z naszym serwerem. Mapy Google: 1. Korzystanie z funkcji Map Google w ramach Usług podlega: a. Warunkom korzystania z usług Google Zob.: https://www.google.com/intl/en_uk/help/terms_maps.html b. Polityce prywatności Google Zob.: http://www.google.com/policies/privacy 2. Uwzględnienie Map Google w Usługach nie oznacza zatwierdzenia ze strony Google. Amazon Alexa Korzystanie z funkcji usług głosowych Alexa w ramach Usług w celu zastosowania ustawień sterowania urządzeniem MELCloud podlega Regulaminowi usług Alexa: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740 oraz wszystkim warunkom, wytycznym i uwagom opisanym w tym Regulaminie. Dotyczy to także zasad ochrony prywatności firmy Amazon: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 Włączenie przez nas funkcji usług głosowych Alexa do Usług nie oznacza wsparcia ze strony firmy Amazon. Dostęp do funkcji usług głosowych Alexa w ramach Usług może być niemożliwy w Twoim kraju lub w Twoim języku. Aby wdrożyć funkcję usług głosowych Alexa, należy: a. posiadać ważne konto firmy Amazon; b. posiadać urządzenie zdolne do odbierania poleceń głosowych za pośrednictwem narzędzia Alexa; c. pobrać aplikację Alexa na swoje urządzenie dostępowe oraz włączyć i powiązać to urządzenie dostępowe z funkcjami „Skills” (Zdolności) urządzenia MELCloud w aplikacji Alexa; d. wybrać aplikację Alexa do sterowania urządzeniem MELCloud. Za przetwarzanie sterowania głosowego odpowiada firma Amazon. Polecenia głosowe muszą być zgodne z opcjami poleceń głosowych aplikacji Alexa w ramach funkcji „Skills” (Zdolności) urządzenia MELCloud. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualny brak zgodności poleceń głosowych. Zmiana ustawień wprowadzana jest dopiero po otrzymaniu jej przez nas od firmy Amazon. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub straty transmisji danych LISTA WERSJI JĘZYKOWYCH JĘZYK Polityka prywatności NIEMIECKI http://emea.mitsubishielectric.com/de/utilities/privacy/index.page HISZPAŃSKI http://emea.mitsubishielectric.com/es/utilities/privacy/index.page FRANCUSKI http://emea.mitsubishielectric.com/fr/utilities/privacy/index.page WŁOSKI http://emea.mitsubishielectric.com/it/utilities/privacy/index.page NIDERLANDZKI http://nl.mitsubishielectric.com/nl/utilities/privacy/index.page POLSKI http://pl.mitsubishielectric.com/pl/utilities/privacy/index.page PORTUGALSKI http://emea.mitsubishielectric.com/pt/utilities/privacy/index.page SZWEDZKI http://se.mitsubishielectric.com/sv/utilities/privacy/index.page ORMIAŃSKI http://emea.mitsubishielectric.com/ar/utilities/privacy-policy/index.page NORWESKI http://no.mitsubishielectric.com/no/utilities/privacy/index.page ROSYJSKI http://ru.mitsubishielectric.com/ru/utilities/privacy-policy/index.page TURECKI http://tr.mitsubishielectric.com/tr/utilities/privacy-policy/index.page                 JĘZYK Formularz informacyjny RODO NIEMIECKI https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1103/kiyaku.php?fid=1103 HISZPAŃSKI https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1106/kiyaku.php?fid=1106 FRANCUSKI https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1102/kiyaku.php?fid=1102 WŁOSKI https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1104/kiyaku.php?fid=1104 NIDERLANDZKI https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1108/kiyaku.php?fid=1108 POLSKI https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1107/kiyaku.php?fid=1107 PORTUGALSKI https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1105/kiyaku.php?fid=1105 SZWEDZKI https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1109/kiyaku.php?fid=1109 Warunki korzystania z MELCloud v8.00